หน้าแรก เว็บบอร์ด หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Pic Post ตรวจหวย ควิซ Page คำนวณ คำคม วิดีโอ สเปซ เกม Play ไดอารี่ อัลบั้ม แต่งรูป Glitter ดาวน์โหลดรูปจาก IG
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาแจ้ง Report เนื้อหาเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

สาระสำคัญในพ.ร.บ.ป่าชุมชน

บอร์ด ข่าวสิ่งแวดล้อม เรียบเรียงโดย TRUMPED

 

        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

        รายละเอียดสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ประกอบไปด้วย

        1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งป่าชุมชน และพื้นที่ป่าที่มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนแล้ว ให้คงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎกระทรวงว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

        2. กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการจัดตั้ง การจัดการป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนหรือพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าชุมชน เสนอแนะในการออกกฎหมาย กำหนดระเบียบ พิจารณาอุทธรณ์ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อการกำหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน

        3. กำหนดให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและประกาศคำขอ เพิ่ม ลด หรือเพิกถอนป่าชุมชน ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในคำขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ถอดถอนกรรมการจัดการป่าชุมชน แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดแล้วจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

        4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยในพื้นที่ป่าชุมชนจะต้องกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และการจัดตั้งป่าชุมชนมีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

        5. กำหนดให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชน และกำหนดให้มีแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดให้มีหลักเขต ป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตป่าชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าชุมชน

        6. กำหนดให้มีการควบคุมดูแลป่าชุมชน กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และกำหนดการห้ามกระทำการภายในป่าชุมชน คือ ห้ามทำไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน ห้ามบุคคลใดก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เว้นแต่เป็นการกระทำตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้กระทำได้ ทั้งยังกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปกระทำการใด ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

        7. กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชนทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้โดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้เพิกถอนป่าชุมชน ทอดทิ้งไม่จัดการฟื้นฟูป่าชุมชนนั้น ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่าชุมชนต่อไป และเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นทางด้านกิจการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซึ่งการเพิกถอนป่าชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชนที่ถูกเพิกถอนหากเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้กรมป่าไม้เก็บไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดการป่าชุมชน

        8. กำหนดให้บุคคลชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ เนื่องในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเงินที่เก็บได้ดังกล่าว เงินที่มีผู้บริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้อื่น ๆ ให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

        9. กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และผู้กระทำการฝ่าฝืนการทำไม้ในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน นอกจากนี้ บรรดาไม้หรือของป่าที่ได้มา หรือมีไว้เป็นความผิด หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตาม

        10. กำหนดให้มีการออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคั

⚠ Report เนื้อหา 


โพสท์โดย: TRUMPED
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
4 VOTES (4/5 จาก 1 คน)
VOTED: มยุริญ ผดผื่นคัน
 
สาระสำคัญในพ.ร.บ.ป่าชุมชน
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ

โดนหลอกมาตลอด อ.เจษฎา เฉลยแล้ว กินผงชูรสมากๆ ทำให้ผมร่วง ทำลายสุขภาพ จริงหรือไม่ ความจริง ผงชูรสทำมาจากอะไร

สุดยอดผู้การ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ หลังถูกรางวัลที่ 1 ลั่น ไม่ขอเก็บไว้จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้ ตำรวจพลร่ม

คนดูเป็นล้านๆ ผู้ประกาศข่าวสาว อ่านข่าวไม่ไหว ยอมทิ้งภาพพจน์แสนสวย ขำกร๊ากลั่นสตูดิโอ (คลิป)

จุก มัน ฮา(รึเปล่า?) ฮาบ้าบอ 22

เจอคนจริงเข้าแล้ว สาวสุดทน เรียกแท็กซี่แต่โดนปฏิเสธ จึงแก้เผ็ดด้วยวิธีเด็ด งานนี้เข็ดไปอีกนาน

หนุ่มพายเรือเข้าไปซากเรือร้างขนาดยักษ์ เหลือเชื่อ เมื่อเห็นภาพตรงหน้า (คลิป)

"แพร พรรัมภา" หันมาทำอาชีพเป็น "แม่ค้าขายสเต็ก" หลังไม่ค่อยรับงานในวงการบันเทิง

เจ้าของทรุด หนุ่มเมาแอ๋ ซิ่งรถยังกับจรวด ชนร้านเฟอร์นิเจอร์วอด 80 ล้าน

โดนหลอกมาตลอด อ.เจษฎา เฉลยแล้ว กินผงชูรสมากๆ ทำให้ผมร่วง ทำลายสุขภาพ จริงหรือไม่ ความจริง ผงชูรสทำมาจากอะไร

ไม่รู้ว่าอายุเท่ากันนะเนี่ย เผย 8 ดารา ที่อายุเท่ากัน แต่หน้าคนละวัยกันเลย

ฮาย อาภาพร สุดเศร้าอาลัยสูญเสียผู้ชายคนนี้ อาลัยข้างเตียงจนนาทีสุดท้าย

พระกับความหลากหลายทางเwศ และสิ่งที่ควรยอมรับมากกว่าตัวร้ายของพุทธศาสนา
Hot Topic อื่นๆของ TRUMPED
อุทยานฯ งัดมาตรการเตรียมรับมือฤดูท่องเที่ยว แบนพลาสติก-เหล้า-สัตว์เลี้ยง-โดรน เข้าพื้นที่ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์ ขุนบันลือ : 27 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ไซบีเรีย เป็นหมาตลกเมื่อวัยรุ่นหัวแตก
กระทู้อื่นๆในบอร์ด ข่าวสิ่งแวดล้อม
หยุด ‘ตรุษจีน’ ทำลายสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการเผา-เลิกหูฉลามกรุงเทพฯ เมือง(ไม่)น่าอยู่ตลอดกาลไทยอาจปรับมาตรฐานคุณภาพอากาศหลังปี 65 เร่งยกระดับน้ำมันยูโร 5-6 จับตาฝุ่นละออง PM1‘ไบโอดีเซล’ ลดเขม่าลงครึ่ง-บรรเทาฝุ่นได้ นักวิจัยตั้งคำถาม ‘ไทย’ รอเมื่อไรเปลี่ยน?
ตั้งกระทู้ใหม่