หน้าแรก ตรวจหวย โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post
 
Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype
 
อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่
 
เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ
 
คำนวณ
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค.ไฟเขียว บุคคล 11 ประเภทจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เดินทางเข้าราชอาณาจักไทยได้

30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)

ราชกิจจา เผยแพร่คำสั่ง ศบค.
ไฟเขียว บุคคล 11 ประเภทจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
เดินทางเข้าราชอาณาจักไทยได้

ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกฯกำหนด ทั้งกักตัว หรือใช้แอพลิเคชั่น
ห้าม คนติดโควิดฯเข้ามาทำการรักษาในไทย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อกําหนด ออกตามความในมําตรํา๙แหง่พระรําชกําหนด กํารบริหํารรําชกํารในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)

ตํามที่ได้มีประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

และต่อมาได้ขยํายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นครําวที่ ๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่สถํานกํารณ์กํารระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ยังคงมี ความรุนแรงในต่างประเทศ ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

จึงจําเป็นต้องกําหนด มาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมําตรการป้องกันโรค และเพื่อการควบคุมและป้องกันมิให้เกิด กํารระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนรําชกํารทั้งหลําย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กํารเดินทํางเข้ามาในรําชอําณาจักร ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อกําหนด (ฉบับท่ี ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีกํารปิดช่องทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร และ ให้ใช้ควํามต่อไปนี้แทน

“กํารเดินทํางจํากต่างประเทศเข้ามาในรําชอําณําจักร ไม่ว่าจะเป็นกํารใช้เส้นทํางคมนําคมทํางบก ทํางน้ํา หรือทํางอํากําศ หรือโดยกํารใช้ยํานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เรือ อํากําศยําน หรือ ยํานพําหนะอื่นใดเพื่อเดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร
ย่อมกระทําได้ โดยเป็นไปตํามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี หรือผู้มีอํานําจตามกฎหมํายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมํายว่าด้วย กํารเดินอํากําศและกฎหมํายว่าด้วยโรคติดต่อกําหนด เพื่อกํารป้องกันกํารระบําดของโรคและจัดระเบียบ จํานวนบุคคลที่เดินทํางเข้ามาในรําชอําณาจักรให้สอดคล้องกับควํามสํามํารถของเจ้าหน้ําที่ในการคัดกรองและกํารจัดสถํานที่ไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

สําหรับผู้โดยสํารหรือผู้เดินทํางเข้ามา ในรําชอําณําจักร ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้ําผู้รับผิดชอบในกํารแก้ไข สถํานกํารณ์ฉุกเฉินกําหนด อนุญําต หรือเชิญให้เข้ามาในรําชอําณําจักรได้ตํามควํามจําเป็น โดยอําจ กําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์กํารระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงําน ของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตํามท่ี กระทรวงกํารต่างประเทศ
อนุญาตตํามควํามจําเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดํามารดาหรือบุตรของบุคคล ดังกล่าว
(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตํามควํามจําเป็น แต่เมื่อเสร็จภํารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(๕) ผู้ควบคุมยํานพําหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจํายํานพําหนะซึ่งจําเป็นต้องเดินทํางเข้ามา ตํามภํารกิจและมีกําหนดเวลําเดินทํางออกนอกรําชอําณําจักรชัดเจน
(๖) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซี่งเป็นคู่สมรส บิดํามํารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชําติไทย
(๗) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งมีใบสําคัญถิ่นท่ีอยู่ในรําชอําณําจักรหรือได้รับอนุญําตให้มีถิ่นที่อยู่ ในรําชอําณําจักร
(๘) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งมีใบอนุญําตทํางํานหรือได้รับอนุญําตให้เข้ามําทํางํานในรําชอําณําจักรตามกฎหมําย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(๙) ผู้ไม่มีสัญชําติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษําของสถํานศึกษําในประเทศไทยท่ีทํางกํารไทย รับรองตลอดจนบิดํามํารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษําของโรงเรียน นอกระบบตํามกฎหมํายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถํานศึกษําอื่นของเอกชนท่ีมีลักษณะคล้ายกัน
(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซึ่งมีควํามจําเป็นต้องเข้ามารับกํารตรวจรักษําพยําบําลในประเทศไทย และผู้ติดตํามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อกํารรักษําพยําบําลโรคโควิด - 19
(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชําติไทย ซึ่งได้รับอนุญําตให้เดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักรตํามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ”

ข้อ ๒ มําตรกํารป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักร ให้พนักงํานเจ้าหน้ําที่ หรือเจ้าพนักงํานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ท่ีเดินทํางเข้ามาในรําชอําณําจักรปฏิบัติตํามเงื่อนไข เงื่อนเวลํา และหลักเกณฑ์ท่ีทํางรําชกํารกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

และให้ผู้ซึ่งพนักงํานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงํานควบคุมโรคติดต่อส่ังหรือกําหนดเป็นเงื่อนไขในกํารเดินทํางหรือกํารเข้ามาในรําชอําณําจักร รับกํารแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตํามระยะเวลาซึ่งทํางราชกํารกําหนด หรือปฏิบัติตํามระบบกํารตรวจสอบกํารเดินทํางในรําชอําณาจักร หรือการใช้แอปพลิเคชัน ติดตํามตัว เพื่อให้มํารับกํารตรวจหําเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกํารติดเชื้อก็ได้

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกําศ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรฐัมนตรี

⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: มารคัส
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
5 VOTES (5/5 จาก 1 คน)
VOTED: zerotype
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค.ไฟเขียว บุคคล 11 ประเภทจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เดินทางเข้าราชอาณาจักไทยได้
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
ความดูดีที่มาพร้อมกับภัยเงียบ!!!ด่วน! "ใหญ่ อรรถพล" ถูกคุมตัวไปยัง สน.มักกะสัน หมายจับออกโดยศาลจังหวัดอุดรธานีวิธีทำข้าวมันไก่ สูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ วิธีต้มไก่ หุงข้าวมันไก่ด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสื้อเหลืองวุ่น! มึนงง ไม่รู้จะนอนไหน หลัง ม็อบคณะราษฏร ประกาศเปลี่ยนสถานที่น่ารักสุดๆ หมวกการ์ดน้องเป็ด #ม็อบ25พฤศจิกาต้นฉบับ"ปูหนีบ" ของ Lisa BlackPink ที่เป็นกระแสไปทั่วโลกสนใจไหม? แค่มีบัญชี ธ.ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อนสบาย แค่เดือนละ 1,000 บาทเคาะแล้ว! วันลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 รีบเช็คด่วน20เมนู วิธีทำอาหาร อร่อยใบแบบ เมนูคนจน!!5 หลุมสีฟ้าที่น่าประทับใจที่สุดทั่วโลก"มาริโอ้ เมาเร่อ" ปรับลุคเป็น "เต๋าสมชาย" หล่อเท่ห์สุดๆ"ถุงเท้าลุงตู่" พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ม็อบ บริเวณ สำนักงานใหญ่ SCBแสดงออกอีกรูปแบบ? ประชาชนไม่หลบทางให้ หลัง รถตำรวจพยายามขอแหวกทางตัดต่อสุดครีเอท! กำแพงป้องกันประชาชน จะดังไปทั่วโลก!
กระทู้อื่นๆในบอร์ด ข่าววันนี้
"ครูใหญ่ อรรถพล" ถูกควบคุมตัวมาถึง สน.พญาไท แล้ว7 นาที ย้อนประวัติศาสตร์-ข้อถกเถียง "ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"SCB ใจดีปล่อยสินเชื่อ ยืมเงิน 10,000 สมัครเสร็จได้เงินเลย อนุมัติใน 2 นาทีนายกฯ ยันไม่ใช้ "กฎอัยการศึก" ถาม รถติดเมื่อเช้าเพราะใคร?
ตั้งกระทู้ใหม่