หน้าแรก เว็บบอร์ด หาเพื่อน Chat หาเพื่อนไลน์ หาเพื่อนสไกป์ Pic Post ตรวจหวย Quiz Page คำนวณ คำคม คลิป Video สเปซ เกมส์ Play ไดอารี่ อัลบั้ม แต่งรูป กริตเตอร์ ดาวน์โหลดรูปจาก IG
เว็บบอร์ด Hot Topicค้นหา สร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่
ดูรายการโปรดเพิ่มเป็นรายการโปรด

นายกฯย้ำ! ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน


โพสท์โดย ladydmi

นายกรัฐมนตรีย้ำ! เดินหน้าปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.15 น.ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่รวมพลังความสามัคคี จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติยศตามขัตติยะโบราณราชประเพณี พร้อมเปิดเผยถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานวีดิทัศน์สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขแก่ปวงประชา ซึ่งประกอบด้วย น้ำคือชีวิตแผ่นดิน พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต เพื่อให้รัฐบาลนำไปศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี รัฐบาลไม่เพียงแต่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก สำหรับการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ได้นำไปเผยแพร่อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งในประเทศ และเวทีโลก จนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง “การระเบิดจากข้างใน” และการรวมกลุ่มสร้างพลังในสังคมของตน หรือพลังประชารัฐ อาทิ ขอนแก่นโมเดล และ บ้านผาสุข จังหวัดน่าน

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย เสถียรภาพของประเทศที่มีความมั่นคงและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แม้ขณะนี้รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในปี 2561 รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณการลงทุนมากขึ้นทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหามาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางในการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และพร้อมเดินหน้าทางการเมืองสู่การเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน และประชาคมโลกด้วย

การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัวเองให้พร้อมและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสถานการณ์ พร้อมก้าวให้ทันและรู้เท่าทันไปกับเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรม และมุ่งไปสู่การผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งกลุ่มเกษตรกรเห็นควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิต โดยเลือกผลิตพืชผลที่เหมาะกับพื้นที่ เหมาะกับฤดูกาล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย ในส่วนภาครัฐเองได้พยายามเข้ามาสนับสนุนให้ข้อมูล เมล็ดพันธุ์ รวมถึงเครื่องมือ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากขึ้น พร้อมให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถพัฒนาการผลิตในระยะยาวได้มากขึ้นด้วย

ภาคอุตสาหกรรม ให้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน โดยพี่น้องแรงงานควรเรียนรู้และเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้งเตรียมพร้อมในการที่จะต้องปรับตัวสู่งานใหม่ในกรณีที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน พร้อมยกระดับและเพิ่มศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีด้วย โดยภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แรงงาน มีทักษะและความรู้ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุค 4.0 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กว้างและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น

การปรับโครงสร้างการเกษตร ภายใต้หลักคิด “ตลาดนำการผลิต” ด้วยการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือก เพิ่มเติมจากโครงการแรก อีกทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยรัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด และงบค่าไถ 2 ครั้ง โดยไถเตรียมดินและไถกลบ 500 บาทต่อไร่ต่อครั้ง และครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้เข้าร่วมในโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ได้เชื่อมโยง “เครือข่ายวิทยุชุมชน – หอกระจายข่าว” ในชุมชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณประโยชน์ได้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

ด้านสังคม ให้ประชาชนตระหนักถึง “ครอบครัว หรือบ้าน” ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความสำคัญที่สุด สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันเป็น “1 ใน 3 ประสาน” ของหลักการ “บวร” ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เดือนพฤศจิกายนทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ซึ่งรัฐบาลได้รณรงค์ให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างกำลังใจ และเป็นพลังให้กับทุกคนในครอบครัว ด้วยการใช้คำพูดดี ๆ สำหรับคนในครอบครัว เช่น เหนื่อยไหม – รักนะ – มีอะไรให้ช่วยไหม – เก่ง/ดี/เยี่ยม – ขอบคุณนะ –
ขอโทษนะ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ของการไม่ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หลายฉบับ ดังนั้น หากสังคมไทยสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับวางรากฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน

Report เนื้อหา


โพสท์โดย: ladydmi
6M
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
25 VOTES
 
Voted By: zerotype, riddle, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ, robin123

 
นายกฯย้ำ! ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน
Top Comment
+610 riddle

ห๊ะ..อะไรนะ? !!!

LIKE: robin123, Six Pack, fm, อัญญาท้าว, muneo - ジロウ, impish
ตอบความคิดเห็นนี้
+51 โลกจะรู้ไหมว่าตูร้อน

จะอ้วกระ กับคำว่า ยุทธศาสตร์ 20 ปีเนี๊ย

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, Six Pack, เจ็บนี่อีกนาน, วิดนุ, อัญญาท้าว, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ, robin123
ตอบความคิดเห็นนี้
+53 อัญญาท้าว

ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หลายฉบับ 
ดังนั้น หากสังคมไทยสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับวางรากฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, คำผาด, Six Pack, วิดนุ, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ
ตอบความคิดเห็นนี้
20 popcute

มีคนเสนอให้นำรถไฟฟ้าเข้ามา เพื่อลดโลกร้อน นายกบอกว่าห้ามขายถูกกว่ารถน้ำมัน (ECO) เพราะ เดวรถกับน้ำมันขายไม่ออก 

ปล.อนาคตประเทศดับศูนย์ ในพริบตา

ตอบความคิดเห็นนี้
19 robin123

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านอย่างนั้นน่ะ  เอาให้สะใจท่านไปเลยอย่างนั้นน่ะแต่สำหรับเราแค่นี้ก็จะตายแว้ววววววว

ตอบความคิดเห็นนี้
+217 ผมชื่อ ไอ้โง่

ออกไปได้แล้วค่ะ

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, robin123
ตอบความคิดเห็นนี้
16 Nara Kidbunjong

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้..โพลสำรวจพบว่าปชชในประเทศสาระขันรวยกระจุก..จนกระจาย..คับอก..คับใจ..คับพี่น้อง

ตอบความคิดเห็นนี้
15 lingnoinaruk

มั่ง คั่งอยู่ กระจุกเดียว เลย นะ 

โดยเฉพาะ หัวหน้า และ ท่านๆ ทั้งหลาย

ตอบความคิดเห็นนี้
14 เจ็บนี่อีกนาน

จริงๆมันต้องการใช้สถาบันมาแอบอ้าง เข้ามาโกงกินบ้านเมืองทุกๆ 7 ปี เเต่ตอนนี่มันใช้สถาบันมาแอบอ้างไม่ได้ เพราะ ร 10 ก้ไม่ค่อยมายุ่งการเมือง พวกทหารชั่วๆมันเลยใช้แผ่นลวงโลก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้ามาโกงกินไปยาวๆเเทน จนพวกมันตายห่าหมดเเล้วก้เล่นงานเอาผิดไม่ได้ 3 ปีมานี่ตั้งเต่พวกมันปล้นอํานาจเข้ามาก็พิสูตรอะไรได้หลายอย่าง

ตอบความคิดเห็นนี้
+113 Raw vs SmackDown

สรุปคือจะให้ประเทศถอยหลังลง 20ปีขึ้นไปค่ะ

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน
ตอบความคิดเห็นนี้
11 zero1133

โลกยุคนี้ดูที่การกระทำในวันนี้คะ. ไม่เอาไม่พูด!

ตอบความคิดเห็นนี้
+610 riddle

ห๊ะ..อะไรนะ? !!!

LIKE: robin123, Six Pack, fm, อัญญาท้าว, muneo - ジロウ, impish
น่าร๊ากกก
ขอบคุณครับ 555
ตอบความคิดเห็นนี้
8 เสียสติ

ตอนนี้ผมจน  อย่างมั่งคั่งและ น่าจะยั่งยืน เลยด้วย  ทั้งที่ผ่านมาไม่นาน

ตอบความคิดเห็นนี้
+26 เก็บตังค์เป็นหมาตัวหนึ่ง

แค่ช่วงที่ผ่านยังโหล่ยโท่ยขนาดนี้ นี้ยังจะ20ปีอีกเรอะ

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, robin123
ตอบความคิดเห็นนี้
+45 สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, Six Pack, รัก สนุก, อัญญาท้าว
ตอบความคิดเห็นนี้
4 Endqueue

ระเบิดการข้างในนี้คือแตกแยกกันภายในหรอ

ตอบความคิดเห็นนี้
+53 อัญญาท้าว

ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หลายฉบับ 
ดังนั้น หากสังคมไทยสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับวางรากฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืน

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, คำผาด, Six Pack, วิดนุ, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ
555+
ตอบความคิดเห็นนี้
+32 ก็ไม่รู้สินะ

รู้จักคำว่า " ฝันลม ๆ แล้ง ๆ " มั้ย ?

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, Six Pack, วิดนุ, ก็ไม่รู้สินะ, อัญญาท้าว, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ, robin123
บ้าอำไม่พอ ยังเพ้อเจ้อ 555
ตอบความคิดเห็นนี้
+51 โลกจะรู้ไหมว่าตูร้อน

จะอ้วกระ กับคำว่า ยุทธศาสตร์ 20 ปีเนี๊ย

LIKE: มยุริญ ผดผื่นคัน, Six Pack, เจ็บนี่อีกนาน, วิดนุ, อัญญาท้าว, สุกสิดทิตุกวิไลพมมะ, robin123
555 คนแก่ฝันลมๆแล้งๆ
ตอบความคิดเห็นนี้
กระทู้ล่าสุด
กลับมาดูโรงแรม Kantary กันค่ะ น้องพอลพาชมครั้งแรกของโลก กรมสุขภาพจิตปรุงยาสมุนไพร แคลแอคทีฟพลัส รักษาผู้ติดเหล้า ราคาถูก !!!! 😁😁ลีน่าจังฟิวส์ขาด!!!! โดนหลอกไปกินบุพเฟ่ทุเรียนที่สวน"ละไม" สุดท้ายพอไปถึงบอกทุเรียนหมด แต่มีขายอยู่เต็มหน้าสวน?คลิปจากจากกล้องวงจรปิด คนร้ายเอาวัตถุระเบิดไปวางที่ตู้ ATM ธนาคาร ธกส.สาขาปัตตานีรีวิว NEED Triple white Serum ขาวx3
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ

กำเนิดผัดกะเพรา

น่ากินสุดๆ แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสุดแซ่บ โชว์ลวกก๋วยเตี๋ยวจนหนุ่มๆตาค้าง

คนมีแฟนอ้วนต้องอ่าน

สกอตแลนด์เปิด “หมู่บ้านคนไร้บ้าน” หนุนโดยดาราดัง เจ้าชายแฮร์รี่และคนรัก

เรื่องเล่าผี เหตุเกิดที่ลานจอดรถ

คำทำนายสไตล์ญี่ปุ่น พฤติกรรมการกินบุฟเฟ่ต์ของแต่ละกรุ๊ปเลือด
Hot Topic อื่นๆของ ladydmi

เปิดจดหมายน้องเมย "เราเห็นนายโดนซ่อม เราสงสารนายมาก เราเห็นนายสลบ"

โพสท์รูปประชด พร้อมบอก พื้นที่ของพวกผมไม่ต้องการคนอ่อนแอ

ล้งผลไม้ที่จ่ายเช็คเด้ง 200 ล้านให้ชาวสวนลำไยจันทบุรี หุ้นส่วนชาวจีนหนีไปแล้ว
ตั้งกระทู้ใหม่
 
หน้าแรก เว็บบอร์ด หาเพื่อน Chat หาเพื่อนไลน์ หาเพื่อนสไกป์ Pic Post ตรวจหวย Quiz Page
ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน แจ้ง Report เนื้อหา ติดต่อโฆษณา