หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Page อัลบั้ม คำคม Glitter เกมถอดรหัสภาพ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาตั้งกระทู้

สำหรับคนที่ค้นหาความรักแท้..บนโลกไซเบอร์

โพสท์โดย โคอะล่า

ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รั ก ที่ อ อ น ไ ล น์ อ ยู่ บ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์ ใ บ นี้ 

ไม่ได้ง่ายดายหรือยากลำบาก 


ไปกว่าการแสวงหาความรักในโลกแห่งความเป็นจริง 

ที่มีผู้คนเดินสวนกันไปมาแม้แต่น้อย

มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชีวิตจริง 

คุ ณ จ ะ บ อ ก ไ ด้ ใ น ทั น ที 

ที่คุณเดินสวนกับใครสักคน และรู้สึกสะดุดตา 

สะดุดความรู้สึกกับใครคนนั้นไหม ว่าคนๆ นั้นคือ 

ค น ที่ ใช่ . . . . คื อ ใ ค ร บ า ง ค น ที่ คุ ณ ต า ม ห า 

หรือคือคนที่คุณมั่นใจว่าจะวางอนาคตไว้ร่วมกับเขา

แน่นอน...หากคุณยังมีเหตุผลเพียงพอ 

ที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์อ่อนไหววาบหวามเป็นตัวบงการ 


ว่าคนที่คุณคิดว่า เขาอาจจะใช่คนที่คุณรอคอย 

คือ คนที่จะร่วมชีวิตกับคุณ 

จ น ก ว่ า คุ ณ จ ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ 

และพิสูจน์คนคนนั้นอย่างชัดเจนเสียก่อน 


ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง ค ว า ม คิ ด 

กับคนพิเศษที่ออนไลน์มาพบกัน 

อาจเริ่มต้นขึ้นอย่างเปิดเผยและง่ายดาย 

ความสวยงามของตัวหนังสือที่พิมพ์ส่งมา 

อ า จ มี ม น ต์ ข ลั ง เ สี ย จ น ทำ ใ ห้ หั ว ใ จ ข อ ง คุ ณ . . . 

ผูกมัดด้วยจินตนาการงดงามของภาพฝันอุดมคติ 


แ ต่ คุ ณ จ ะ ด่ ว น ส รุ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ว่ า . . . นั่ น คื อ . . . . .  ค ว า ม รั ก


จนกว่าคุณจะก้าวออกมาจากโลกแห่งความฝันของคุณ 

เพื่อมาพบกับความเป็นจริงที่คนคนนั้นเป็นอยู่ 


การปล่อยให้ตัวเองผูกพันกับจินตนาการ 

มีแต่จะทำให้คุณพบกับความผิดหวังและปวดร้าว 

หากภาพฝันนั้นไม่เป็นอย่างที่คุณคิด

ค ว า ม รั ก ไ ม่ อ า จ เ ริ่ ม ต้ น ร ะ ห ว่ า ง ค น แ ป ล ก ห น้ า 

และไม่ว่าคุณ
จะออนไลน์ 

คุยกับเขายาวนานนับปี 

ด้วยความรู้สึกที่คุ้นเคยเปิดเผยเพียงไร 

กำแพงแห่งความแปลกหน้าก็ไม่มีวันพังทลายลง 

จ น ก ว่ า คุ ณ แ ล ะ เ ข า จ ะ ไ ด้ พ บ กั น ใ น โ ล ก แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง 

รักแท้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายบนโลกสับสนใบนี้ 

และยิ่งไม่อาจค้นพบได้ง่ายดายในโลกที่มองไม่เห็น 


ความรักต้องการการเรียนรู้ 

และเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างคนสองคน 

ความรักคือการรู้จัก 

เพื่อที่จะยอมรับในตัวตนของกันละกันอย่างแท้จริง 


ดั ง นั้ น ห า ก คุ ณ กำ ลั ง คิ ด ว่ า คุ ณ มี ค ว า ม รั ก 

หรือเจ็บปวดกับคนพิเศษซักคน 

ที่ออนไลน์มาพบกันประจำทุกวัน

ทั้ ง ที่ คุ ณ ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง . . . . ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น ห น้ า 

และไม่เคยจะรับรู้ความจริงว่า 

เขาเป็นอย่างไรเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติ 

หรือเพียงแต่หลงรักภาพอุดมคติที่ตัวเอง เป็นคนสร้างขึ้นมา 

ก็คือการพาเขาก้าวออกมาจากโลกแห่งจินตนาการใบนั้น 

เพื่อมาพบกันในชีวิตจริง จำ ไ ว้ ว่ า . . ห นึ่ ง ปี ที่ คุ ย กั น . . . ก็ ไ ม่ เ ท่ า ห นึ่ ง วั น ที่ ไ ด้ พ บ ห น้ า 


เมื่อคุณพบเขา 

คุณจะได้คำตอบกับตัวเองชัดเจนว่า 

เขา คือคนที่คุณสมควรเรียนรู้ 

และรู้สึกพิเศษต่อไปหรือไม่ 

สีหน้า แววตา และภาษาท่าทางอื่นๆ ของเขา 

คือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้ชัดเจนได้มากกว่า... 


ตัวหนังสือ ที่อ่อนหวานห่วงใยที่พิมพ์ส่งมา 

หรือเสียงทางโทรศัพท์ว่าเขาคือเพื่อนที่จริงใจ 

และต้องการผูกมัดกับคุณอย่างจริงจัง 

หรือเพียงแต่ต้องการให้คุณตกหลุมพราง 

ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ใ ช้
 ภ า ษ า เ พื่ อ ค ว า ม ส นุ ก ใ น เ ก ม ส์

หรือผลประโยชน์ทางอารมณ์ 


หากคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ่อนไหว 

เชื่อคนง่าย และมองโลกในแง่ดีเกินไป 

ก็ จ ง อ ย่ า ใ ช้ . . . . หั ว ใ จ ใ น ก า ร ตั ด สิ น 

และรับรู้ตัวหนังสือที่ผ่านมาทางอินเตอร์เน็ต 

และจงใช้สมองในการอ่านทุกตัวอักษรอย่างมีสติ 

อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ ห้ กั บ ดั ก ข อ ง ภ า ษ า . . . . พั น ธ น า ก า ร หั ว ใ จ คุ ณ 

อย่างที่ตัวฉันเองและเพื่อนๆอีกหลายคนเคยเผลอไผลมาก่อน 


แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเหตุผล 

และเท่าทันเกมสนุกในโลกไซเบอร์นี้ 

จนรู้สึกชินชากับทุกตัวหนังสือทุกตัวที่พิมพ์ส่งมา 

ก็ได้โปรดอย่าใช้ตัวหนังสือของคุณ 

ตอบกลับไปในสิ่งที่ตัวคุณเองไม่ได้รู้สึกรู้สา 

เพราะคนที่ได้อ่านข้อความของคุณ 

อ า จ เ ป็ น เ พี ย ง มื อ ใ ห ม่ ที่ อ่ อ น ไ ห ว 

และตกหลุมพรางของถ้อยคำที่คุณใช้ได้ง่ายดาย 

To handle yourself, use your head, 

To handle others, use your heart. 


จงใช้สมองดูแลหัวใจของคุณเอง 

และจงใช้หัวใจเพื่อดูแลหัวใจดวงอื่นๆที่ออนไลน์มาพบกับคุณ... 


หากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งกำลังออนไลน์เพื่อค้นหารักแท้ 

ก็ขอให้คุณโชคดีและเดินทางในโลกไซเบอร์นี้อย่างปลอดภัย 

จนกว่าจะพบใครซักคนที่พร้อมจะก้าวไปในชีวิตจริงกับคุณ 

ที่ สำ คั ญ . . . . อ ย่ า ลื ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง ดู แ ล หั ว ใ จ คุ ณ เ อ ง ใ ห้ ดี 

ตลอดการเดินทางครั้งนี้ด้วย

* - * - * - * - * - * - * - * - * - *


ไม่เคยมีใครที่ดีพร้อม

ข อ ใ ห้ เ ร า ย อ ม รั บ ค ว า ม จ ริ ง ใ น ข้ อ นี้

ฉะนั้นการคบหาใครสักคน

ก็อย่าหวังเสียจนเลิศเลอ


เพราะเขาก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนกับเรา

ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนอยู่ในตัวและหัวใจ


ก า ร ตั้ ง ค ว า ม ห วั ง ไ ว้ สู ง

ก็ เ ห มื อ น ก า ร ขี ด เ ส้ น ว ง จำ กั ด ใ ห้ คั บ แ ค บ

ซึ่งสักวันเราอาจต้องสูญเสีย

ทั้งความรู้สึกดี ๆ และมิตรภาพ

สุดท้าย......เราก็ไม่อาจจะคบหาใครได้จริงจังเลย

แ ม้ แ ต่ สั ก ค น เ ดี ย ว

 V

V

V

แต่เจ้าของกระทู้กำลังมีความรักกับคนๆนึงอยู่บนโลกไซเบอร์นี่แหละ

ขอบคุณที่มา
http://angelzz.diary.postjung.com/
http://www.narak.com/webboard/show.php?No=109709
และladypig    http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=26320

 

และขอบคุณ พี่กุ้งที่ทำให้อุ้มได้คิดนะครับ

และคนคนนึงที่ผมกำลังคบด้วย

⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 
โคอะล่า's profile


โพสท์โดย: โคอะล่า
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
56 VOTES (4/5 จาก 14 คน)
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
น้ำตาคลอ! "คริส หอวัง" กับ "เจนี่" คืนดีกันแล้ว..สยบศึกเกาเหลาในอดีตอิสราเอลถล่มบ้าน!ดับ7!นางพยาบาลและลูกสาหัส!เมื่อนุดพาเจ้าตูบข้ามสะพานไม้..ไปดูกันจะรอด หรือจะร่วง 🤣งงกันทั้งร้าน หนุ่มสั่งก๋วยเตี๋ยว ราดหัวตัวเองจบดราม่าผู้ชายเลี้ยงลูก?โรงเรียนรับคำขอโทษ!ภรรยาออกหน้าก่อน?AI ให้เลขนี้มา งวด 16 มิถุนายน 2567มหาลัยมะกันจัดพิธีสำเร็จการศึกษา โดยไม่สนใจม็อบสนับสนุนปาเลสไตน์ดราม่าผู้ชายเลี้ยงลูก! ด่าโรงเรียนโดนโรงเรียนแฉกลับ!Shrek แกะใจแตกหนีออกจากบ้าน จนเป็นตำนานเพื่อนสนิทกลิ่นตัวแรงมาก จะบอกยังไงดีคะ?5 ลูกดาราหล่อเซอร์คมเข้ม น่าจับตามอง ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่ 5 ล้านนัด ให้รัสเซียใช้ถล่มยูเครน
Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
เพื่อนสนิทกลิ่นตัวแรงมาก จะบอกยังไงดีคะ?ชาวบ้านร้องเรียน พัทยาขุดทราย ทำไฟฟ้าเกาะล้านดับทั้งเกาะเวลามีคนมองหน้าคุณ คุณจะทำอย่างไรพิชิตความสูงสุดของโลก! เจาะลึก "ยอดเขาเอเวอเรสต์" จ้าวแห่งขุนเขา
ตั้งกระทู้ใหม่