หน้าแรก ตรวจหวย โปรโมชั่น เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post
 
Page หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype
 
อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่
 
เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ
 
คำนวณ
 
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
 
Login เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาสร้างบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ราคาหน้ากากอนามัยขายปลีก ชิ้นละไม่เกิน ๒.๕๐ บาท

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ


ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย


ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด รวมทั้งให้ผู้ผลิตแจ้งต้นทุนการผลิตและผู้นำเข้าแจ้งราคานำเข้า และแจ้งให้ทราบภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ราคาหน้ากากอนามัยสอดคล้องกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๒) (๓) และมาตรา ๒๕ (๑) (๒)(๔) (๕) และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๓ วรรคสอง ให้ใช้บังคับจนถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้

“ต้นทุน” หมายความว่า

(๑) ราคานำเข้า (CIF) รวมภาษีและอากรขาเข้า สำหรับหน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือ

(๒) ต้นทุนการผลิตของโรงงาน สำหรับหน้ากากอนามัยอื่นที่ผลิตภายในประเทศ

หมวด ๑ การกำหนดราคาจำหน่าย

ข้อ ๓ ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศจำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ ๒.๕๐ บาท

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask)ที่ไม่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

ข้อ ๔ ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่คำนวณจากวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตจำหน่าย ให้คำนวณจากต้นทุน บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของต้นทุน

(๒) ราคาที่ผู้จำหน่ายส่งจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม(๑) บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาตาม (๑)

(๓) ราคาที่ผู้จำหน่ายปลีกจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม (๒) บวกค่ากระจายสินค้าค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๓ ของราคาตาม (๒) ทั้งนี้ ราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมวด ๒ การแจ้งข้อมูล

ข้อ ๕ ให้ผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แจ้งราคานำเข้า โดยให้แจ้งภายในวันที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ทุกครั้งให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยอื่นที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แจ้งต้นทุนการผลิตที่เป็นปัจจุบัน โดยให้แจ้งภายในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ ๕ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อ ๗ การแจ้งตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ให้แจ้งต่อเลขาธิการตามแบบที่เลขาธิการกำหนดณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์การแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) หรือทางโทรสารก็ได้ ในกรณีการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว

ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามในบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๘ เมื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ร้องขอต่อเลขาธิการ เพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุจำเป็น และผู้ผลิต ผู้นำเข้า ได้มีคำร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ประกาศณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 


โพสท์โดย: phattch
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
4 VOTES (4/5 จาก 1 คน)
VOTED: zerotype
 
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ราคาหน้ากากอนามัยขายปลีก ชิ้นละไม่เกิน ๒.๕๐ บาท
กระทู้ที่มีคอมเม้นต์ล่าสุด
แม่เล่นแบบนี้ ลูกไปไม่เป็นเลยครับแม่
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
สมัครยืมเงิน Line BK ติดบูโรให้ยืมได้ 6,000-20,000 ไม่ใช้สลิปไม่ต้องค้ำประกันมีคนได้รับเงินแล้ว! ออมสิน 10,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังฐานช็อก!เปิดบัญชี“เสี่ยเต้ย”ดูยอดเงินคงเหลือ “เจ๊อ๋อ”เดือดมาก!ชาวเน็ตขุดไปเจอ สุกรี เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ ปิยบุตร เรียนอยู่ห้องเดียวกันรีบด่วน ยืมได้ 200,000 สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธนาคารออมสิน
กระทู้อื่นๆในบอร์ด ข่าววันนี้
https://youtu.be/92PBQwaD5m0บอกต่อๆ กันไป! ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลใน e-Commerce“ปารีณา” แจ้งความ “เพนกวิน” ผิด พ.ร.บ. คอมฯ โพสต์ บิดเบือน ปม พ.ร.บ. จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ้าง ร.7 พยายามขายพระแก้วมรกต
ตั้งกระทู้ใหม่