เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
521,300   2,191,683

เครื่องแบบนักเรียนไทย

เครื่องแบบนักเรียนไทย หมายถึง รูปแบบการแต่งกายของผู้เข้าศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนต่าง ๆ เอง


โรงเรียนรัฐบาล

นักเรียนชาย

 • เสื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย ปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกซ้ายและชื่อนักเรียนที่หน้าอกขวา ซึ่งใช้ด้ายสีน้ำเงินหรือสีแดง(ส่วนใหญ่จะเป็นร.ร.เอกชน)ในการปัก แต่บางโรงเรียนอาจให้ปักชื่อของนักเรียนใต้อักษรย่อของโรงเรียนหรือบนกระเป๋าที่อกด้านซ้าย แต่พบไม่มากนัก หรือบางครั้งไม่มีการปักชื่อของนักเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจมีการปักตราสัญลักษณ์หรือติดเข็มประจำโรงเรียนเหนืออักษรย่อของโรงเรียนด้วยก็ได้
 • กางเกงและเข็มขัด ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี คู่กับเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หรือบางโรงเรียนอาจใช้กางเกงขาสั้น สีดำ คู่กับเข็มขัดหนังสีดำ หรือสีน้ำเงิน(ร.ร.เอกชน)คู่กับเข็มขัดสีดำหรือสีน้ำตาล ในปัจจุบัน โรงเรียนที่ใช้กางเกงนักเรียนสีกากีนี้มีน้อยมากแล้ว
 • รองเท้าและถุงเท้า ใช้รองเท้าและถุงเท้าสีน้ำตาล หรือบางโรงเรียนใช้ถุงเท้าสีขาว คู่กับรองเท้าสีดำ

นักเรียนหญิง

 • เสื้อ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ ดังนี้
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา จะใช้เสื้อคอปกบัวสีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนไม่มีจีบ ปล่อยชายเสื้อ เช่นเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เสื้อคอปกกะลาสี สีขาว เนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนชาย ที่แขนมีจีบและกระดุม ผูกโบสีกรมท่าใต้ปกเสื้อ ปล่อยชายเสื้อ
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เสื้อเชิ้ตปกแหลมสีขาว ที่แขนมีจีบและกระดุม สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง คาดทับด้วยเข็มขัดหนังสีดำ

ปักอักษรย่อของโรงเรียนที่หน้าอกขวาและชื่อนักเรียนที่หน้าอกซ้าย ซึ่งใช้ด้ายสีน้ำเงินในการปัก แต่ในบางโรงเรียนอาจปักชื่อของนักเรียนไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายที่ใต้อักษรย่อ บางโรงเรียนปักจุดด้วย บางโรงเรียนปักแค่อักษรย่อแต่ไม่ปักชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียนและจุด

 • กระโปรง เป็นกระโปรงสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ และด้านหลัง 6 จีบ
 • รองเท้าและถุงเท้า รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว

โรงเรียนเอกชน

นักเรียนชาย

ขึ้นอยู่กับการกำหนดหรือระเบียบของโรงเรียนนั้น ๆ ส่วนมากมักใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินหรือสีดำ แต่จะมีบางโรงเรียนที่ใช้เสื้อเชิ้ตเป็นสีอื่น หรือใช้กางเกงขายาว เช่นโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น

นักเรียนหญิง

ขึ้นอยู่กับการกำหนดของโรงเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มักเลือกใช้เสื้อกับกระโปรง แต่บางโรงเรียนใช้เสื้อแขนยาวแทน

เครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้แตกต่างจากโรงเรียนอื่น

 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาล ที่เครื่องแบบนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความแตกจากโรงเรียนรัฐบาลของไทย เสื้อเป็นเสื้อคอบัว ติดกระดุกผ่าอก มีโบว์ไขว้ติดที่หน้าอกเสื้อ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสีเงิน บนอกเสื้อเบื้องซ้าย และนักเรียนชายประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสีทอง บนอกเสื้อเบื้องขวา ทั้งนี้ไม่มีการปักอักษรย่อ หรือเลขประจำตัวใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนหญิงใช้กระโปงสีดำหรือสีกรมท่า (โดยส่วนใหญ่ นักเรียนจะนิยมสีดำมากกว่า) นักเรียนชายใส่กางเกงสีดำ
 • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กางเกง กระโปรง และโบติดคอเสื้อนักเรียน เป็นสีเทา
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะปักเพียงชื่อ-นามสกุล และปักจุดเหนือชื่อ-นามสกุล (ม.4ปัก1จุด,ม.5ปัก2จุด,ม.6ปัก3จุด)ที่หน้าอกด้านขวาจะติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • โรงเรียนหอวัง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อโรงเรียนและติดเข็ม พระเกี้ยว เท่านั้น
 • โรงเรียนบดินทรเดชา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อโรงเรียนและติดเข็ม พระเกี้ยว เท่านั้น
 • โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด เสื้อนักเรียนปักอักษรย่อโรงเรียน ต.ค. ปักชื่อนักเรียนใต้อักษรย่อโรงเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกเสื้อด้านขวา ติดเครื่องหมายระดับชั้นเหนืออักษรย่อโรงเรียน นักเรียนชายใส่กางเกงสีกากี เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดทองเหลือง
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นักเรียนหญิงใช้กระโปงสีดำ
 • โรงเรียนทุ่งสง นักเรียนชาย-หญิง ทุกชั้นปี จะมีการปักตัวอักษรย่อ "ท.ส." ไว้ที่เบื้องอกซ้าย และมีการปักตราพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ไว้ที่เบื้องอกด้านขวา โดยล่างพระพิฆเนศ จะมีการปักด้ายเป็นรูปดอกพิกุล ม.ต้น สีน้ำเงิน ตามระดับ ชั้นละ 1 ดอก ส่วนม.ปลาย สีแดง ตามระดับ ชั้นละ 1 ดอก
 • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปักอักษรย่อ"ส.ว.๒"ไว้ที่เบื้องอกขวาและติดเข็มตราประจำโรงเรียน เท่านั้น
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีเครื่องแบบต่างจากโรงเรียนเอกชนทั่วไปที่นิยมใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน แต่จะใส่สีดำและที่เสื้อปักตัวอักษรย่อ ก.ท. และเลขประจำตัวห้าหลักสีแดง

เครดิต วิกิพีเดีย 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 24,486 ครั้ง, โหวตแล้ว 41 ครั้ง / 204 คะแนน
โพสท์โดย: คนไทย ดู Hot Topic อื่นๆของ คนไทย
22:40 - 5 สิงหาคม 2554
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ศาลหัวหินพิพากษาประหารชีวิต!! ‘ไอ้เกม’ ฆ่าข่มขืน ดญ.วัย 13 -โยนร่างทิ้งรฟ.-ชี้โหดเหี้ยม

มันส์ในอารมณ์!! บียอนเซเต้นขย่มหนักเต้าโผล่กลางเวที

"จำรัส" คว้าทองแดง วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร อินชอนเกมส์

กินปลาดิบอย่างไร ให้ห่างไกลจากพยาธิ
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung