เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
402,653   1,642,345
 

รายชื่อ กกต ชุดใหม่


การประชุมวุฒิสภา  มีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อพิจารณา จากนั้นเมื่อเปิดประชุม ที่ประชุมได้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผลปรากฏว่า

 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ได้คะแนน 86 ต่อ 18 เสียง

นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้คะแนน 44 ต่อ 34 เสียง

นายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนน 83 ต่อ 24 เสียง

นายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้คะแนน 105 ต่อ 3 เสียง

และนายธีรวัฒน์ ธีระโรจน์วิทย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ได้คะแนน 102 ต่อ 5 เสียง ซึ่งถือว่าทั้ง 5 คน

 

ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต. โดยประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป
จากนั้น ก่อนปิดประชุมในเวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป

 

ต่อมา

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้(13 ธ.ค.)ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่แล้ว

เตรียมถวายสัตย์ฯ รับตำแหน่ง 16 ธ.ค.นี้

http://news.voicetv.co.th/thailand/91045.html

ประวัติ

 

ประวัติโดยย่อกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ทั้ง 5 คน  

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)


เกิดวันที่ 23ตุลาคม 2501

คุณวุฒิการศึกษา
-ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.4)สถาบันพระปกเกล้า
-Strategic Leadership University of California,Berkeley สหรัฐอเมริกา
-Global Leadership 2000California State University,Hayward สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมดีมาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน
-กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
-ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
-ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
-ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง
-กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
-รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน สำนักงบประมาณ

ประสบการณ์ อื่น ๆ
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศเนปาล
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศศรีลังกา
ร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี
ดูงานด้านการจัดการและการบริหารในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รัสเซียสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (PNET) ระหว่างปี 2541 - 2545

นายบุญส่ง น้อยโสภณ
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7


เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2491

คุณวุฒิการศึกษา
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517
-เนติบัณฑิตไทย แห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา ปี 2518

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลอุทธรณ์ภาค 7(ปัจจุบัน)
-ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2550
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2548
-รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2547
-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ปี 2542
-รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ปี 2541

 

 นายประวิช รัตนเพียร
อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน


เกิดวันที่ 11 มิถุนายน 2499

วุฒิการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519
- Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2522
- Doctor of Education (Major – Higher EducationX, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2526

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ปี 2528
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ปี 2531 - 2534
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2539 - 2544
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2539
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2541 - 2542
- กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ นครเจนีวาสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2547
- ผู้แทนการค้าไทย ปี 2547
- กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 1 ปี 2548

 

นายศุภชัย สมเจริญ
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา


เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2492

คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
- วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 10 , ประกาศนียบัตร วตท.รุ่นที่ 5 , ป.ป.ร. รุ่นที่ 14

ประวัติการทำงาน
- หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกับการ 2
- กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
- ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว
- ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 2
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 และภาค 4
- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คณะที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคดีปกครอง
- กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

 

 

 นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์


เกิดวันที่ 11 มกราคม 2496

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2518
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2521
- เนติบัณฑิตไทย ปี 2523
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
- สถานที่ทำงาน ศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- ประสบการณ์ทำงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ปี 2551
- อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9

 

 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 1,021 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: zhugeliang
08:59 - 14 ธันวาคม 2556 (แก้ไขล่าสุด: 09:04 - 14 ธันวาคม 2556)
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
15:01 - 18 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
1 ประวัติ
ขอดูการทำงานก่อน
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung