ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2557 .... ตรวจรางวัล คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
355,241   2,028,301

รายชื่อ กกต ชุดใหม่


การประชุมวุฒิสภา  มีนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อพิจารณา จากนั้นเมื่อเปิดประชุม ที่ประชุมได้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผลปรากฏว่า

 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ได้คะแนน 86 ต่อ 18 เสียง

นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้คะแนน 44 ต่อ 34 เสียง

นายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนน 83 ต่อ 24 เสียง

นายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้คะแนน 105 ต่อ 3 เสียง

และนายธีรวัฒน์ ธีระโรจน์วิทย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ได้คะแนน 102 ต่อ 5 เสียง ซึ่งถือว่าทั้ง 5 คน

 

ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต. โดยประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป
จากนั้น ก่อนปิดประชุมในเวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้อ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป

 

ต่อมา

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้(13 ธ.ค.)ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่แล้ว

เตรียมถวายสัตย์ฯ รับตำแหน่ง 16 ธ.ค.นี้

http://news.voicetv.co.th/thailand/91045.html

ประวัติ

 

ประวัติโดยย่อกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ทั้ง 5 คน  

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA)


เกิดวันที่ 23ตุลาคม 2501

คุณวุฒิการศึกษา
-ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปปร.4)สถาบันพระปกเกล้า
-Strategic Leadership University of California,Berkeley สหรัฐอเมริกา
-Global Leadership 2000California State University,Hayward สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)เกียรตินิยมดีมาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน
-กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
-ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
-ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
-ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง
-กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
-รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน สำนักงบประมาณ

ประสบการณ์ อื่น ๆ
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศเนปาล
อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติ การเลือกตั้งทั่วไป ประเทศศรีลังกา
ร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี
ดูงานด้านการจัดการและการบริหารในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รัสเซียสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (PNET) ระหว่างปี 2541 - 2545

นายบุญส่ง น้อยโสภณ
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7


เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2491

คุณวุฒิการศึกษา
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517
-เนติบัณฑิตไทย แห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา ปี 2518

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลอุทธรณ์ภาค 7(ปัจจุบัน)
-ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2550
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2548
-รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2547
-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ปี 2542
-รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ปี 2541

 

 นายประวิช รัตนเพียร
อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน


เกิดวันที่ 11 มิถุนายน 2499

วุฒิการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519
- Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2522
- Doctor of Education (Major – Higher EducationX, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2526

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ปี 2528
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ปี 2531 - 2534
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ปี 2539 - 2544
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2539
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2541 - 2542
- กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ นครเจนีวาสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2547
- ผู้แทนการค้าไทย ปี 2547
- กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 1 ปี 2548

 

นายศุภชัย สมเจริญ
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา


เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2492

คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
- วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 10 , ประกาศนียบัตร วตท.รุ่นที่ 5 , ป.ป.ร. รุ่นที่ 14

ประวัติการทำงาน
- หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกับการ 2
- กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
- ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว
- ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 2
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 และภาค 4
- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คณะที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคดีปกครอง
- กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

 

 

 นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์


เกิดวันที่ 11 มกราคม 2496

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2518
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2521
- เนติบัณฑิตไทย ปี 2523
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548

ประวัติการทำงาน
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
- สถานที่ทำงาน ศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- ประสบการณ์ทำงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ปี 2551
- อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9

 

 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 982 ครั้ง, โหวตแล้ว 0 ครั้ง / 0 คะแนน
โพสท์โดย: zhugeliang
08:59 - 14 ธันวาคม 2556 (แก้ไขล่าสุด: 09:04 - 14 ธันวาคม 2556)
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
15:01 - 18 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
1 ประวัติ
ขอดูการทำงานก่อน
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับคลิปลูกสาวตีพ่อจนล้มกลิ้ง

เด็กน้อยป.3 ระบายผ่านกลอน สะท้อนการศึกษาไทยปัจจุบัน

คลิปผู้เข้าประกวดมิสอเมริกา ทำหวอออกกลางสเตจ

กลิ่นตรงนั้นของผู้หญิง มันยังไงกันแน่ !?!
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung