เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
502,625   1,751,476
 

'สมเด็จพระสังฆราช' สิ้นพระชนม์แล้ว

ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์แถลงสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์เมือเวลา 19.30 น.พระชันษา 100 ปี เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ประดิษฐานพระศพตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456—ปัจจุบัน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 เป็นบุตรคนโตของนายน้อย คชวัตร และนางกิมน้อย คชวัตร ชาวกาญจนบุรี พระองค์มีน้องชาย 2 คน ได้แก่ นายจำเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร บิดาของพระองค์ป่วยเป็นโรคเนื้องอกและเสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์ยังเล็ก หลังจากนั้น พระองค์ได้มาอยู่ในความดูแลของป้าเฮงซึ่งเป็นพี่สาวของนางกิมน้อยที่ได้ขอพระองค์มาเลี้ยงดู
 
เมื่อพระชันษาได้ 8 ปี ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล วัดเทวสังฆาราม จนจบชั้นประถม 5 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2468 ในขณะที่มีพระชันษา 12 ปี หลังจากนั้น ทรงไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรต่อและไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน ทรงเล่าว่า "เมื่อเยาว์วัยมีพระอัธยาศัยค่อนข้างขลาด กลัวต่อคนแปลกหน้า และค่อนข้างจะเป็นคนติดป้าที่อยู่ ใกล้ชิดกันมาแต่ทรงพระเยาว์โดยไม่เคยแยกจากกันเลย" จึงทำให้พระองค์ไม่กล้าตัดสินพระทัยไปเรียนต่อที่อื่น
 
พระองค์ทรงเริ่มเรียนพระปริยัติธรรมตามคำชักชวนของพระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธฺโชติ) พระอุปัชฌาย์ ที่ตั้งใจจะให้พระองค์กลับมาสอนพระปริยัติธรรมที่วัดเทวสังฆารามและจะสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมไว้ให้ โดยพระอุปัชฌาย์นำพระองค์ไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัย (อาจ) เจ้าอาวาสวัดเสน่หา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2470 แล้วจึงเริ่มเรียนภาษาบาลีโดยมีพระเปรียญจากวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์สอน หลังจากนั้น จึงเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีได้เมื่อ พ.ศ. 2472 และทรงสอบได้นักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม 3 ประโยค ในปี พ.ศ. 2473
 
พระองค์ทรงตั้งพระทัยอย่างมากในการสอบเปรียญธรรม 4 ประโยค แต่ผลปรากฏว่าทรงสอบตก ทำให้ทรงรู้สึกท้อแท้และคิดว่า "คงจะหมดวาสนาในทางพระศาสนาเสียแล้ว" แต่เมื่อทรงคิดทบทวนและไตร่ตรองดูว่าทำไมจึงสอบตก ก็ทรงตระหนักได้ว่าเหตุแห่งการสอบตกนั้นเกิดจากความประมาทโดยแท้ กล่าวคือ ทรงทำข้อสอบโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบด้วยสำคัญผิดว่าตนรู้ดีแล้ว ทั้งยังมุ่งอ่านเฉพาะเนื้อหาที่เก็งว่าจะออกเป็นข้อสอบเท่านั้น ซึ่งพระองค์ทรงพบว่าเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์สอบตก เมื่อพระองค์ทรงตระหนักได้ดังนี้แล้วจึงทรงเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบสม่ำเสมอและทั่วถึง พระองค์จึงสอบได้ทั้งนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค ในปี พ.ศ. 2475
 
หลังจากนั้น พระองค์ทรงกลับไปสอนพระปริยัติธรรมที่โรงเรียนเทวานุกูล วัดเทวสังฆาราม เพื่อสนองพระคุณพระเทพมงคลรังษีเป็นเวลา 1 พรรษา แล้วจึงทรงกลับมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อทรงศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป โดยทรงสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค โดยในระหว่างที่ทรงอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนั้น พระองค์ก็ยังคงกลับไปช่วยสอนพระปริยัติธรรมที่วัดเทวสังฆารามอยู่เสมอ พระองค์ยังทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง สอบได้เปรียญธรรม 9 ในปี พ.ศ. 2484
 
หลังจากที่พระองค์สอบได้เปรียญธรรม 9 แล้ว พระองค์ทรงเริ่มงานอันเกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์อีกมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแล้ว พระองค์ยังเป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาของภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี รวมทั้งทรงเป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตำแหน่งในฐานะเป็นพระเปรียญ 9 ประโยค ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2488 พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นกรรมการสภาการศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เป็นพระวินัยธรชั้นอุทธรณ์และรักษาการพระวินัยธรชั้นฎีกาในกาลต่อมา นอกจากนี้ ยังทรงเป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์อีกด้วย
 
เมื่อมีพระชันษาได้ 34 ปี พระองค์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระโศภนคณาภรณ์ โดยพระองค์ได้รับเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ให้เป็นพระอภิบาลของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในระหว่างที่ผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2499 ต่อมา ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ โดยราชทินนามทั้ง 2 ข้างต้นนั้นเป็นราชทินนามที่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับพระราชทานแก่พระองค์เป็นรูปแรก
 
ในปี พ.ศ. 2504 พระองค์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุตภาคทุกภาคและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในปีเดียวกันนี้เองพระองค์ได้รับการสถาปนาที่ พระสาสนโสภณ พระองค์เข้ารับตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และยังคงดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้ทรงนิพนธ์ผลงานทางวิชาการ เอกสาร และตำราด้านพุทธศาสนาไว้มากมา
 
พ.ศ. 2515 พระองค์ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งเป็นราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้ตั้งขึ้นใหม่สำหรับพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2359 ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร จึงเป็นตำแหน่งพิเศษที่โปรดพระราชทานสถาปนาแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระเท่านั้น
 
เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2531 ทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามเดิม คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งราชทินนามดังกล่าวนับเป็นราชทินนามพิเศษ กล่าวคือ สมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นั้น โดยปกติจะใช้ราชทินนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ บางพระองค์ ครั้งนี้จึงนับเป็นอืหนึ่งครั้งมีการใช้ราชทินนาม สมเด็จพระญาณสังวร สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นพระเกียรติคุณทางวิปัสสนาธุระของพระองค์[5] นับเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสังฆราชพระองค์แรกของประเทศไทย

 

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 5,187 ครั้ง, โหวตแล้ว 24 ครั้ง / 115 คะแนน
โพสท์โดย: minnions ดู Hot Topic อื่นๆของ minnions
20:48 - 24 ตุลาคม 2556 (แก้ไขล่าสุด: 06:31 - 25 ตุลาคม 2556)
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   
<< Prev 1 2 Next >>

ความคิดเห็นยอดนิยม

21:24 - 24 ตุลาคม 2556 +58 +LIKE disLIKE
6 chongy

ถือว่าเป็นนานมากครับ ผมจำความได้สมัยตั้งแต่ผมอยู่ประถมครับ 

พวกเราถือว่ามีบุญนะ ที่ได้เกิด และได้อยู่จนท่าน สิ้นพระชนม์

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลายประกา, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, idayzaa, mik mik, IMBOOK MICKEY, Lay, Zhenechka, jangnp, จิ๊บจิ๊บ, น้ำเย็น, คุณชายเซี่ยงชุน, submarine, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, iamCAKE, AMMMMA, นายเพ้อ, ปอ ปิศาจสุรา, inorth, อีจวงเจ้าค่ะ, QR, Syam, PattyParty, Puca, TakeMEE, น้ำครึ่งแก้ว, แนนซี่, Ponderring, Michael Paradox, คุณชายกระต่ายน้อย, กะทิ แตงไทย, IamNut, นางมณีแสง อ๊าา, แอวดี, หอมเป, ram, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, kimmano, Mr Tbag, เรนนะ ฮ่ะ, ป้ามานี, ... [ดูเพิ่ม]
ตอบความคิดเห็นนี้
21:35 - 24 ตุลาคม 2556 +37 +LIKE disLIKE
15 ลูกเสี่ยขอ

พุทธโอวาทก่อนปรินิพาน (ย่อ)

“ อานนท์เอ๋ย ” บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่

จะดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคต....บุคคลย่อมต้องพลัดพราก

จากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอ๋ย ชีวิตนี้มี

ความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดา

จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวัง

ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวทุกขณะ ”

“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนพวกเธอ

ทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจง

อยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ”

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, plangchompoo, น้องต้นไม้, MATT BOMER, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, idayzaa, mik mik, จิ๊บจิ๊บ, คุณชายเซี่ยงชุน, Bonazo, Video Games, iamCAKE, AMMMMA, ปอ ปิศาจสุรา, Atommyka, AppleLucky, Puca, หิ่งห้อย, แม่น่างเซียว, aa, น้ำครึ่งแก้ว, ศรัญ, Ponderring, คุณชายกระต่ายน้อย, หอมเป, ทั้งสวยทั้งเก่ง, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, Candida, kimmano, เรนนะ ฮ่ะ
ตอบความคิดเห็นนี้
21:38 - 24 ตุลาคม 2556 +28 +LIKE disLIKE
16 taaum
 
 
คำอธิษฐานถวายพระพร

ขอถวายบุญกุศลทั้งปวงที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ณ วินาทีนี้แด่เจ้าพระคุณฯสมเด็จพระสังฆราช
ขอรวมกุศลทั้งปวงเป็นแสงสว่างไสวใสบริสุทธิ์ถวาย จิต แห่งพระองค์ท่านให้ยิ่งสว่างไสวผ่องแผ้วยิ่งๆขึ้นไป
สิ่งใดทางกาย วา...จา ใจที่อาจมีล่วงเกิน ทั้งรู้และไม่รู้ตัว
ข้าพเจ้ากราบขอขมากรรมทั้งหมด ขอโมทนากุศลทุกสิ่งที่ทรงปฏิบัติมา และจะทรงบำเพ็ญต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในพระสังขารหรือใดๆ ขอพระรัตนตรัยโปรดชี้นำและเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติธรรม เดินจิตได้ถูกธรรม เพื่อให้สมเป็นผู้เดินตามรอยธรรมของพระผู้ประเสริฐและงดงามพระองค์นี้ด้วยเทอญ
 
LIKE: นุ๋เมย์, hibvc, สาวสาว, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, Zhenechka, จิ๊บจิ๊บ, sweet eyes, คุณชายเซี่ยงชุน, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, AMMMMA, แม่น่างเซียว, love ball, อีจวงเจ้าค่ะ, Syam, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, Ponderring, กะทิ แตงไทย, plangchompoo, หมูพิ, Candida
ตอบความคิดเห็นนี้
21:32 - 24 ตุลาคม 2556 +28 +LIKE disLIKE
12 มิตตา

ขอนอ้มจิตส่งดวงจิตพระองค์เข้านิพพานครับ

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, จริงๆน่ะ, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, Zhenechka, จิ๊บจิ๊บ, sweet eyes, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, Syam, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, Ponderring, คุณชายกระต่ายน้อย, กะทิ แตงไทย, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, Mr Tbag, เรนนะ ฮ่ะ, ป้ามานี, GreyRey, แม่น่างเซียว
ตอบความคิดเห็นนี้
22:01 - 24 ตุลาคม 2556 +18 +LIKE disLIKE
24 UmmOkay

ขอน้อมกราบ ถวาย บุญอุทิศ 
ส่งดวงจิต สู่สวรรค์ ครรลาศัย
ส่งผู้ตาม รอยพระธรรม นำชาวไทย
ขอเสด็จไซร้ ได้พบสู่ พระนิพพาน

LIKE: นุ๋เมย์, hibvc, สาวสาว, จริงๆน่ะ, ลูกเสี่ยขอ, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, jangnp, คุณชายเซี่ยงชุน, Video Games, แม่น่างเซียว, Puca, aa, น้ำครึ่งแก้ว, UmmOkay, ZII
ตอบความคิดเห็นนี้
07:13 - 25 ตุลาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
46 phetphutorn

มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

LIKE: marcy, Change Display
ตอบความคิดเห็นนี้
05:01 - 25 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
43 ผู้สื่อข่าว

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ตอบความคิดเห็นนี้
04:45 - 25 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
42 KUAYYAIMAK

เสียใจ อยากให้ท่านอยู่กับพวกเรา นานๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
02:51 - 25 ตุลาคม 2556 +LIKE disLIKE
41 Celebrity

ท่าน 

 สิ้นพระชนม์ ในวันเกิดเราเลยอ่ะ 
ตอบความคิดเห็นนี้
02:40 - 25 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
40 Dek Pump PTT

ครั้่งหนึ่งหลวงตามหาบัว เคยเทศน์ไว้ว่าถ้าอยากกราบพระอรหันต์ที่อยู่ในเมือง ก็ให้ไปกราบสมเด็จพระสังฆราช เพราะท่านเป็นพระผู้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นพระอรหันต์ที่ภูมอธรรมสูง มีแต่พระที่บรรลุธรรมด้วยกันเท่านั้นที่จะรู้กัน

LIKE: jangnp, kornzaar, สาวสาว, ลูกเสี่ยขอ
ตอบความคิดเห็นนี้
01:05 - 25 ตุลาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
39 anawinkud

ขอน้อมกราบขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่พระนิพพาน สู่สวรรค์ ครรลาศัย ครับ

LIKE: สาวสาว
ตอบความคิดเห็นนี้
00:18 - 25 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
38 Lord_Dragul

อย่าใช้สวรรคาลัยเลยครับ ให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สุทธาวาส หรือนิพพานจะดีกว่า พระองค์เป็นสมณเพศ การจะให้สู่สวรรค์นั้นควรเป็นฆราวาสจะเหมาะกว่า ผมยกองค์ท่านดังพระอนาคามี จึงขอน้อมเสด็จสู่สุทธาวาส ส่วนการที่จะถึงนิพพาน จะต้องเกิดใหม่อีก 7 ชาติ แต่นั่นย่อมเป็นหนทางที่ดีไปกว่า การขึ้นสวรรค์เพื่อเกิดใหม่ สุดท้ายขอให้ชาวพุทธยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ชีวิตจะได้เกิดแต่ความสงบสุข

LIKE: สาวสาว, ยองยองซอย, ลูกเสี่ยขอ, เล็กเซียวหงษ์แดง
ขอให้คิดว่าชาตินี้เป็นชาติที่เจ็ดของท่านนะค่ะ _/l\_
สาธุ เช่นกันครับ
สาธุ จ้า
ตอบความคิดเห็นนี้
00:18 - 25 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
37 jangnp
สาธุ อนุโมทนา นิพานปติโยโหตุ.
LIKE: ลูกเสี่ยขอ, Lord_Dragul
ตอบความคิดเห็นนี้
00:17 - 25 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
36 HeeMaHeeMeaw
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ สิ่งนั้นย่อมดับได้
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุด
บัดนี้พระองค์ดับแล้ว ดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากและกิเลสานุสัยทั้งปวง ประดุจกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น ฯ
LIKE: ลูกเสี่ยขอ, jangnp
ตอบความคิดเห็นนี้
00:03 - 25 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
35 คุณชายเซี่ยงชุน

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่นิพพาน 

LIKE: สาวสาว, ลูกเสี่ยขอ
ตอบความคิดเห็นนี้
23:07 - 24 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
34 ตุ่นชะเง้อ

ขอน้อมดวงจิต ส่งเสด็จพระองค์สู่สรวงสวรรค์

LIKE: ตุ่นชะเง้อ, marcy
ตอบความคิดเห็นนี้
22:55 - 24 ตุลาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
33 มิงกิ

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

LIKE: marcy
ตอบความคิดเห็นนี้
22:28 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
32 เจ๊ใหญ่ค่ะ

รักพระองค์ท่านเหลือเกินค่ะ ขอให้พระองค์ท่านทรงเข้าสู่นิพพานนะเพคะ

LIKE: สาวสาว, ลูกเสี่ยขอ, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:28 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
31 Puca

ครอบครัวของลูก สุดอาลัย...ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณของพระญาณสังวร

เข้าสู่พระนิพพาน..สู่สวรรคาลัย..ท่านคือเทวดาในใจของพุทธศาสนิกชน

ขอน้อมรำลึกถึงท่านตลอดกาล...

LIKE: สาวสาว, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:26 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
30 น้ำครึ่งแก้ว

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:23 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
29 น้ำครึ่งแก้ว

ท่านยังคงอยู่กับพุทธศาสนิกชนตราบนิรันดร์

กายเนื้อท่านแตกดับ กายธรรมยิ่งผลิดอกออกผล

ที่ท่านเคยเทศนาสั่งสอนมีมากมายมหาศาลสุดอัประมาณ

ยามใดที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของท่าน ยามนั้นท่านจักอยู่กับเรา

นี้ชื่อว่า ท่านไม่มีวันดับ ขอนอบน้อมแด่ขันธ์5ของท่านด้วยความเคารพสูงยิ่ง

LIKE: สาวสาว, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:17 - 24 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
28 เพี๊ยช

ส่งเทวดากลับสวรรค์

LIKE: คุณชายเซี่ยงชุน, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:13 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
27 ฟินเหรี้ยๆ

ขอให้พระองค์เสด็จสู่นิพพาน !!

LIKE: สาวสาว, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
22:10 - 24 ตุลาคม 2556 +6 +LIKE disLIKE
26 คุณชายกระต่ายน้อย

ขอสงบนิ่ง ไว้อาลัย ส่ง เสด็จ สู่ สวรรคาลัย

LIKE: สาวสาว, ลูกเสี่ยขอ, คุณชายเซี่ยงชุน, Something, Puca, น้ำครึ่งแก้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
22:01 - 24 ตุลาคม 2556 +18 +LIKE disLIKE
24 UmmOkay

ขอน้อมกราบ ถวาย บุญอุทิศ 
ส่งดวงจิต สู่สวรรค์ ครรลาศัย
ส่งผู้ตาม รอยพระธรรม นำชาวไทย
ขอเสด็จไซร้ ได้พบสู่ พระนิพพาน

LIKE: นุ๋เมย์, hibvc, สาวสาว, จริงๆน่ะ, ลูกเสี่ยขอ, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, jangnp, คุณชายเซี่ยงชุน, Video Games, แม่น่างเซียว, Puca, aa, น้ำครึ่งแก้ว, UmmOkay, ZII
ตอบความคิดเห็นนี้
21:52 - 24 ตุลาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
22 อาล์ฟเตอร์

นิ่ง สงบ ........

LIKE: น้ำครึ่งแก้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
21:45 - 24 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
21 หมูโจ๊ก

ขอน้อมส่งดวงจิตพระองค์ท่าน สู่นะ สวรรคาลัย ครับ _/l\_

LIKE: Puca, น้ำครึ่งแก้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
21:42 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
19 ตองพันยา

สมเด็จท่านสิ้นแล้ว กราบบาทพระองค์แก้ว ราษฎร์น้อมอาลัย

LIKE: สาวสาว, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, กะทิ แตงไทย
ตอบความคิดเห็นนี้
21:41 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
18 alohawanking

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

LIKE: Puca, น้ำครึ่งแก้ว, กะทิ แตงไทย
ตอบความคิดเห็นนี้
21:40 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
17 อาฆาตตราบชั่วโคตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญในวิมุตที่พระองค์ทรงกระทำมาครับ กระผมจะกระทำความดีในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่นสอนให้ดีที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, กะทิ แตงไทย
ตอบความคิดเห็นนี้
21:38 - 24 ตุลาคม 2556 +28 +LIKE disLIKE
16 taaum
 
 
คำอธิษฐานถวายพระพร

ขอถวายบุญกุศลทั้งปวงที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ณ วินาทีนี้แด่เจ้าพระคุณฯสมเด็จพระสังฆราช
ขอรวมกุศลทั้งปวงเป็นแสงสว่างไสวใสบริสุทธิ์ถวาย จิต แห่งพระองค์ท่านให้ยิ่งสว่างไสวผ่องแผ้วยิ่งๆขึ้นไป
สิ่งใดทางกาย วา...จา ใจที่อาจมีล่วงเกิน ทั้งรู้และไม่รู้ตัว
ข้าพเจ้ากราบขอขมากรรมทั้งหมด ขอโมทนากุศลทุกสิ่งที่ทรงปฏิบัติมา และจะทรงบำเพ็ญต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในพระสังขารหรือใดๆ ขอพระรัตนตรัยโปรดชี้นำและเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติธรรม เดินจิตได้ถูกธรรม เพื่อให้สมเป็นผู้เดินตามรอยธรรมของพระผู้ประเสริฐและงดงามพระองค์นี้ด้วยเทอญ
 
LIKE: นุ๋เมย์, hibvc, สาวสาว, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, Zhenechka, จิ๊บจิ๊บ, sweet eyes, คุณชายเซี่ยงชุน, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, AMMMMA, แม่น่างเซียว, love ball, อีจวงเจ้าค่ะ, Syam, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, Ponderring, กะทิ แตงไทย, plangchompoo, หมูพิ, Candida
ขอกราบแทบพระบาท ส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย
ตอบความคิดเห็นนี้
21:35 - 24 ตุลาคม 2556 +37 +LIKE disLIKE
15 ลูกเสี่ยขอ

พุทธโอวาทก่อนปรินิพาน (ย่อ)

“ อานนท์เอ๋ย ” บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่

จะดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคต....บุคคลย่อมต้องพลัดพราก

จากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอ๋ย ชีวิตนี้มี

ความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดา

จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวัง

ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวทุกขณะ ”

“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนพวกเธอ

ทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจง

อยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ”

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, plangchompoo, น้องต้นไม้, MATT BOMER, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, idayzaa, mik mik, จิ๊บจิ๊บ, คุณชายเซี่ยงชุน, Bonazo, Video Games, iamCAKE, AMMMMA, ปอ ปิศาจสุรา, Atommyka, AppleLucky, Puca, หิ่งห้อย, แม่น่างเซียว, aa, น้ำครึ่งแก้ว, ศรัญ, Ponderring, คุณชายกระต่ายน้อย, หอมเป, ทั้งสวยทั้งเก่ง, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, Candida, kimmano, เรนนะ ฮ่ะ
ตอบความคิดเห็นนี้
21:34 - 24 ตุลาคม 2556 +2 +LIKE disLIKE
14 MUTD

LIKE: MUTD, Puca
ตอบความคิดเห็นนี้
21:32 - 24 ตุลาคม 2556 +5 +LIKE disLIKE
13 MoOPuM

สุดอาลัย...สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพเจ้าขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์ขึ้นสู่สวรรคาลัย _/l\_

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, Puca, กะทิ แตงไทย, กูล่ะท้อ กูล่ะเหนื่อ, เรนนะ ฮ่ะ
ตอบความคิดเห็นนี้
21:32 - 24 ตุลาคม 2556 +28 +LIKE disLIKE
12 มิตตา

ขอนอ้มจิตส่งดวงจิตพระองค์เข้านิพพานครับ

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, จริงๆน่ะ, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, mik mik, IMBOOK MICKEY, Zhenechka, จิ๊บจิ๊บ, sweet eyes, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, Syam, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, Ponderring, คุณชายกระต่ายน้อย, กะทิ แตงไทย, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, Mr Tbag, เรนนะ ฮ่ะ, ป้ามานี, GreyRey, แม่น่างเซียว
ตอบความคิดเห็นนี้
21:31 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
11 Aray
น้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์คาลัย
LIKE: คุณชายเซี่ยงชุน, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, เรนนะ ฮ่ะ
ตอบความคิดเห็นนี้
21:27 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
10 แอวดี

น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์ สูงสุดคือพระนิพพาน ขอรับ

กราบ กราบ กราบ

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca, น้ำครึ่งแก้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
21:26 - 24 ตุลาคม 2556 +5 +LIKE disLIKE
9 Candida

เสด็จสู่พระนิพพาน

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, คุณชายเซี่ยงชุน, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, หมอนข้าง
ตอบความคิดเห็นนี้
21:26 - 24 ตุลาคม 2556 +3 +LIKE disLIKE
8 wioball
น้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สรวงสวรรค์
LIKE: Puca, น้ำครึ่งแก้ว, หมอนข้าง
ตอบความคิดเห็นนี้
21:24 - 24 ตุลาคม 2556 +58 +LIKE disLIKE
6 chongy

ถือว่าเป็นนานมากครับ ผมจำความได้สมัยตั้งแต่ผมอยู่ประถมครับ 

พวกเราถือว่ามีบุญนะ ที่ได้เกิด และได้อยู่จนท่าน สิ้นพระชนม์

LIKE: marcy, นุ๋เมย์, hibvc, มินาโตะ หะฮะฮ้า, ปลายประกา, จริงๆน่ะ, เจ้านางแห่งล้านนา, ปาร์คชินอม, ฮองเฮาหยู, idayzaa, mik mik, IMBOOK MICKEY, Lay, Zhenechka, jangnp, จิ๊บจิ๊บ, น้ำเย็น, คุณชายเซี่ยงชุน, submarine, Bonazo, จัดป่ะหละ, Video Games, iamCAKE, AMMMMA, นายเพ้อ, ปอ ปิศาจสุรา, inorth, อีจวงเจ้าค่ะ, QR, Syam, PattyParty, Puca, TakeMEE, น้ำครึ่งแก้ว, แนนซี่, Ponderring, Michael Paradox, คุณชายกระต่ายน้อย, กะทิ แตงไทย, IamNut, นางมณีแสง อ๊าา, แอวดี, หอมเป, ram, หมูพิ, มิตตา, ผีเสื้อน้อย, kimmano, Mr Tbag, เรนนะ ฮ่ะ, ป้ามานี, ... [ดูเพิ่ม]
ทรงดำรงตำแหน่งสังฆราช เปนเวลา ราวๆ20กว่าปีคับ
ใช่แล้วครับ ผมเห็นข่าวแจ้งว่า เป็นพระสังฆราช ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเลย
ตอบความคิดเห็นนี้
21:24 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
5 อ้อ เฉยเฉย

ขอพระองค์ ทรงสู่สวรรคาลัย...

LIKE: คุณชายเซี่ยงชุน, Puca, น้ำครึ่งแก้ว, หมอนข้าง
ตอบความคิดเห็นนี้
21:22 - 24 ตุลาคม 2556 +4 +LIKE disLIKE
2 plangchompoo

ขอพระองค์เสด็จสู่พระนิพพาน  

LIKE: ลูกเสี่ยขอ, คุณชายเซี่ยงชุน, น้ำครึ่งแก้ว, หมอนข้าง
ตอบความคิดเห็นนี้
21:21 - 24 ตุลาคม 2556 +1 +LIKE disLIKE
1 sutata
เสด็จสู่ สรวงสวรรค์คาไล
LIKE: น้ำครึ่งแก้ว
ตอบความคิดเห็นนี้
<< Prev 1 2 Next >>
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung