เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
421,415   1,996,838
 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                           
- บรรลุนิติภาวะ                           
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                           
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                           
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                           
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   
                        
เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน            

               
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                           
     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป                           
  - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน     

                 

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                           
   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                           
     หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
      หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                           
     ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                           
     เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                           
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                           
     หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน     

                      
การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                           
  - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน                           
  - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                           
    ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                           
  - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)                           
    ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
      พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง           

                
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย) 
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง


การแจ้งการย้ายอาวุธปืน 
  - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
    วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
  - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม          

        
การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน                  
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    

              
อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
     - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
     - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                   
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                     
      ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
  5. ใบแทนใบอนุญาต                  
     - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                           
       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
     - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
       - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท            

VOTED BY: ปอมปอม, คุณชายเซี่ยงชุน, sak96, เจ้าสมุทร, ลูกกำนันนวย
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 6,823 ครั้ง, โหวตแล้ว 12 ครั้ง / 56 คะแนน
โพสท์โดย: ลูกกำนันนวย นักโพสท์อันดับ 4ดู Hot Topic อื่นๆของ ลูกกำนันนวย
13:55 - 22 กันยายน 2556
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

14:37 - 23 กันยายน 2556 +10 +LIKE disLIKE
4 รุ่นใหญ่ วัยทอง

ผมอยากจะบอกท่านเจ้าของกระทู้ว่า......

ถ้าท่านไปขอด้วยตัวเองตามกฎหมายชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ได้คับ

แต่ถ้าท่านมีเงินซื๊อปืน+ค่าธรรมเนียมนิีดหน่อยห้าพันถึงหมื่น.....ท่านมีเงินเดินเข้าร้านปืนเลยคับ.........อีกอาทิตย์มารับปืนพร้อมใบป.4ได้

หลักฐานแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน....นอกนั้นไม่ต้องไม่ต้องให้ครายมารับรองให้ยุ่งติ่งคับ

LIKE: Eric Cantona, Saw-Gunner, Coffeemate, OhmaShu, สุลต่านเล็ก, ไรครับ, ลูกกำนันนวย, zzzAuNnZZZ, Spirit of Phoenix, nutinnday
ตอบความคิดเห็นนี้
14:07 - 23 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
1 Saw-Gunner

เอ่อผม ขอใช้อาวุธกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ ?  eva 

LIKE: Mundo, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย, nutinnday, ริม, Siegheil HeilHitler, ใครสักคนที่รักเรา
ตอบความคิดเห็นนี้
14:29 - 23 กันยายน 2556 +6 +LIKE disLIKE
3 Saw-Gunner

ขอกระบอกนี้ทำไงครับ? 

LIKE: BOSSYASO, Coffeemate, Khaooatt, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย
ตอบความคิดเห็นนี้
22:14 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
11 Everything

ถ้าในกทม มีความพร้อมแล้วไปขอได้เลยครับ เขตไชยา   

แต่ถ้าต่างจังหวัดคงต้องใช้เส้นสายหรือใต้โต๊ะกันหน่อยครับ    

ตอบความคิดเห็นนี้
22:03 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
10 Darius

เรื่องเยอะ ..ประชาชนคนบริสุทธิ์ ได้มายากมาก  ส่วนโจรผู้ร้าย หาง่ายมาก ...นี่ยังไม่้พูดถึงราคาปืนถูกต้องตามกฏหมายอีกนะครับ   หาปืนเถื่อนง่ายกว่าเยอะ

ตอบความคิดเห็นนี้
18:20 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
9 skylinezza

ไม่จริง  มีเงินจบมะ

ตอบความคิดเห็นนี้
18:16 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
8 ducgnam

ที่ว่ามายังไม่ครบนะครับ ยังขาด ธนบัติที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไทย ราคา1000 บาท

จำนวน 10-20 ใบ ตามแต่ที่แต่ละท้องที่กำหนดครับ

ตอบความคิดเห็นนี้
17:57 - 23 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
7 mon

มีอิทธิพล

LIKE: nutinnday
ตอบความคิดเห็นนี้
17:30 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
6 จีวร

ส่วนมากจะปืนเถื่อนเยอะ มีเงินซื้อได้ล่ะ 

ตอบความคิดเห็นนี้
15:33 - 23 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
5 หงส์แดงจ้าวยุโรป

ทุกวันนี้พกปืนกันเหมือนพกมือถือ แสสสส ไม่พอใจก็ยิง ก็ยิง ฟายยยเอ้ย ยกเลิกเหอะการพกอาวุธปืนอันตรายหว่ะใครมีก็จับเข้าคุกแมร่ง ยกเว้น ตำรวจ และทหารประจำการ พอ

LIKE: ลูกกำนันนวย
เออจริงนะ พวกนี้ถ้าใช้ในทางผิดโทษก็น่าจะโดนเยอะหน่อยนะ
ตอบความคิดเห็นนี้
14:37 - 23 กันยายน 2556 +10 +LIKE disLIKE
4 รุ่นใหญ่ วัยทอง

ผมอยากจะบอกท่านเจ้าของกระทู้ว่า......

ถ้าท่านไปขอด้วยตัวเองตามกฎหมายชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ได้คับ

แต่ถ้าท่านมีเงินซื๊อปืน+ค่าธรรมเนียมนิีดหน่อยห้าพันถึงหมื่น.....ท่านมีเงินเดินเข้าร้านปืนเลยคับ.........อีกอาทิตย์มารับปืนพร้อมใบป.4ได้

หลักฐานแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน....นอกนั้นไม่ต้องไม่ต้องให้ครายมารับรองให้ยุ่งติ่งคับ

LIKE: Eric Cantona, Saw-Gunner, Coffeemate, OhmaShu, สุลต่านเล็ก, ไรครับ, ลูกกำนันนวย, zzzAuNnZZZ, Spirit of Phoenix, nutinnday
ตามนั้นครับ ทุกวันนี้ ทางร้านทำให้แทบหมด ขอแค่มีเงินสัก 1-2 หมื่นบาท แล้วบอกว่าช่วยเป็นธุระให้หน่อย จบเลยครับ
ไม่ใช่ทุกร้านหรอกครับ ไม่ใช่ทุกอำเภอด้วย บางทียัดแล้วยัดอีกแม่งไม่ให้อย่างเดียว
ตอบความคิดเห็นนี้
14:29 - 23 กันยายน 2556 +6 +LIKE disLIKE
3 Saw-Gunner

ขอกระบอกนี้ทำไงครับ? 

LIKE: BOSSYASO, Coffeemate, Khaooatt, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย
โดนเต็มๆ ก็ตายได้เหมือนกันนะ
ตอบความคิดเห็นนี้
14:20 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
2 masauo

อันดับแรกต้องมีเงินซื้อปืนก่อน

ตอบความคิดเห็นนี้
14:07 - 23 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
1 Saw-Gunner

เอ่อผม ขอใช้อาวุธกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ ?  eva 

LIKE: Mundo, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย, nutinnday, ริม, Siegheil HeilHitler, ใครสักคนที่รักเรา
5555555
Prison Break 2 นี่คืออะไรหรอคะ
โหมดยิงนักโทษครับเป็นการช่วยเหลือร้อยโท เอวา จากนักโทษแหกคุก
อ๋ออ เราดูซีรี่ย์ Prison Break มาเลย สับสนเล็กน้อย 55
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung