เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
652,276   2,509,810

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                           
- บรรลุนิติภาวะ                           
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                           
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                           
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                           
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   
                        
เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน            

               
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                           
     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป                           
  - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน     

                 

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                           
   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                           
     หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
      หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                           
     ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                           
     เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                           
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                           
     หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน     

                      
การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                           
  - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน                           
  - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                           
    ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                           
  - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)                           
    ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
      พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง           

                
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย) 
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง


การแจ้งการย้ายอาวุธปืน 
  - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
    วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
  - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม          

        
การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน                  
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    

              
อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
     - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
     - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                   
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                     
      ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
  5. ใบแทนใบอนุญาต                  
     - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                           
       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
     - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
       - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท            

VOTED BY: ปอมปอม, คุณชายเซี่ยงชุน, sak96, เจ้าสมุทร, ลูกกำนันนวย
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 6,794 ครั้ง, โหวตแล้ว 12 ครั้ง / 56 คะแนน
โพสท์โดย: ลูกกำนันนวย ดู Hot Topic อื่นๆของ ลูกกำนันนวย
13:55 - 22 กันยายน 2556
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

14:37 - 23 กันยายน 2556 +10 +LIKE disLIKE
4 รุ่นใหญ่ วัยทอง

ผมอยากจะบอกท่านเจ้าของกระทู้ว่า......

ถ้าท่านไปขอด้วยตัวเองตามกฎหมายชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ได้คับ

แต่ถ้าท่านมีเงินซื๊อปืน+ค่าธรรมเนียมนิีดหน่อยห้าพันถึงหมื่น.....ท่านมีเงินเดินเข้าร้านปืนเลยคับ.........อีกอาทิตย์มารับปืนพร้อมใบป.4ได้

หลักฐานแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน....นอกนั้นไม่ต้องไม่ต้องให้ครายมารับรองให้ยุ่งติ่งคับ

LIKE: Eric Cantona, Saw-Gunner, Coffeemate, OhmaShu, สุลต่านเล็ก, ไรครับ, ลูกกำนันนวย, zzzAuNnZZZ, Spirit of Phoenix, nutinnday
ตอบความคิดเห็นนี้
14:07 - 23 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
1 Saw-Gunner

เอ่อผม ขอใช้อาวุธกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ ?  eva 

LIKE: Mundo, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย, nutinnday, ริม, Siegheil HeilHitler, ใครสักคนที่รักเรา
ตอบความคิดเห็นนี้
14:29 - 23 กันยายน 2556 +6 +LIKE disLIKE
3 Saw-Gunner

ขอกระบอกนี้ทำไงครับ? 

LIKE: BOSSYASO, Coffeemate, Khaooatt, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย
ตอบความคิดเห็นนี้
22:14 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
11 Everything

ถ้าในกทม มีความพร้อมแล้วไปขอได้เลยครับ เขตไชยา   

แต่ถ้าต่างจังหวัดคงต้องใช้เส้นสายหรือใต้โต๊ะกันหน่อยครับ    

ตอบความคิดเห็นนี้
22:03 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
10 Darius

เรื่องเยอะ ..ประชาชนคนบริสุทธิ์ ได้มายากมาก  ส่วนโจรผู้ร้าย หาง่ายมาก ...นี่ยังไม่้พูดถึงราคาปืนถูกต้องตามกฏหมายอีกนะครับ   หาปืนเถื่อนง่ายกว่าเยอะ

ตอบความคิดเห็นนี้
18:20 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
9 skylinezza

ไม่จริง  มีเงินจบมะ

ตอบความคิดเห็นนี้
18:16 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
8 ducgnam

ที่ว่ามายังไม่ครบนะครับ ยังขาด ธนบัติที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไทย ราคา1000 บาท

จำนวน 10-20 ใบ ตามแต่ที่แต่ละท้องที่กำหนดครับ

ตอบความคิดเห็นนี้
17:57 - 23 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
7 mon

มีอิทธิพล

LIKE: nutinnday
ตอบความคิดเห็นนี้
17:30 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
6 จีวร

ส่วนมากจะปืนเถื่อนเยอะ มีเงินซื้อได้ล่ะ 

ตอบความคิดเห็นนี้
15:33 - 23 กันยายน 2556 +1 +LIKE disLIKE
5 หงส์แดงจ้าวยุโรป

ทุกวันนี้พกปืนกันเหมือนพกมือถือ แสสสส ไม่พอใจก็ยิง ก็ยิง ฟายยยเอ้ย ยกเลิกเหอะการพกอาวุธปืนอันตรายหว่ะใครมีก็จับเข้าคุกแมร่ง ยกเว้น ตำรวจ และทหารประจำการ พอ

LIKE: ลูกกำนันนวย
เออจริงนะ พวกนี้ถ้าใช้ในทางผิดโทษก็น่าจะโดนเยอะหน่อยนะ
ตอบความคิดเห็นนี้
14:37 - 23 กันยายน 2556 +10 +LIKE disLIKE
4 รุ่นใหญ่ วัยทอง

ผมอยากจะบอกท่านเจ้าของกระทู้ว่า......

ถ้าท่านไปขอด้วยตัวเองตามกฎหมายชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ได้คับ

แต่ถ้าท่านมีเงินซื๊อปืน+ค่าธรรมเนียมนิีดหน่อยห้าพันถึงหมื่น.....ท่านมีเงินเดินเข้าร้านปืนเลยคับ.........อีกอาทิตย์มารับปืนพร้อมใบป.4ได้

หลักฐานแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน....นอกนั้นไม่ต้องไม่ต้องให้ครายมารับรองให้ยุ่งติ่งคับ

LIKE: Eric Cantona, Saw-Gunner, Coffeemate, OhmaShu, สุลต่านเล็ก, ไรครับ, ลูกกำนันนวย, zzzAuNnZZZ, Spirit of Phoenix, nutinnday
ตามนั้นครับ ทุกวันนี้ ทางร้านทำให้แทบหมด ขอแค่มีเงินสัก 1-2 หมื่นบาท แล้วบอกว่าช่วยเป็นธุระให้หน่อย จบเลยครับ
ไม่ใช่ทุกร้านหรอกครับ ไม่ใช่ทุกอำเภอด้วย บางทียัดแล้วยัดอีกแม่งไม่ให้อย่างเดียว
ตอบความคิดเห็นนี้
14:29 - 23 กันยายน 2556 +6 +LIKE disLIKE
3 Saw-Gunner

ขอกระบอกนี้ทำไงครับ? 

LIKE: BOSSYASO, Coffeemate, Khaooatt, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย
โดนเต็มๆ ก็ตายได้เหมือนกันนะ
ตอบความคิดเห็นนี้
14:20 - 23 กันยายน 2556 +LIKE disLIKE
2 masauo

อันดับแรกต้องมีเงินซื้อปืนก่อน

ตอบความคิดเห็นนี้
14:07 - 23 กันยายน 2556 +7 +LIKE disLIKE
1 Saw-Gunner

เอ่อผม ขอใช้อาวุธกับคุณหน่อยได้มั้ยครับ ?  eva 

LIKE: Mundo, Poloro, อีเเฟ๊, ลูกกำนันนวย, nutinnday, ริม, Siegheil HeilHitler, ใครสักคนที่รักเรา
5555555
Prison Break 2 นี่คืออะไรหรอคะ
โหมดยิงนักโทษครับเป็นการช่วยเหลือร้อยโท เอวา จากนักโทษแหกคุก
อ๋ออ เราดูซีรี่ย์ Prison Break มาเลย สับสนเล็กน้อย 55
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

คอฟฟี่เบรค

Canon M4 D Mark II อาวุธถ่ายภาพประจัญบานที่คุณเองก็ลองทำเองได้

โรมาเนียช่วยสุนัขจรจัด 2 ตัวที่ถูกผู้ไม่หวังดีโยนลงน้ำติดในทะเลสาบนาน 2 วัน (ชมคลิป)

ฝรั่งเศสเดินหน้าลุย !! เปิดฉากส่งเครื่องบินรบถล่มกลุ่มรัฐอิสลามในอิรัก
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung