เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
ตั้งกระทู้
ส่งขึ้น Hot Topic
ตั้งกระทู้

ความโหดร้ายในอินโดนีเซีย (ทำใจไว้ก่อนอ่าน)

แชร์ให้เพื่อนดู
  ↓ ติดตาม POSTJUNG บน FACEBOOK

 บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด


 
ฉันชื่อ วิเวียน อายุ 18 ครอบครัวเราอาศัยอยู่ในเมืองที่คิดว่าปลอดภัย วันที่ 14 พ.ค. 1998 เวลา  9.15 น มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้บุกเข้ามายังตึกที่เราอาศัยอยู่ พร้อมตะโกนว่า "เราจะฆ่าคนจีนทิ้ง"
เราอาศัยอยู่ชั้น 7 พวกเราและเพื่อนบ้านได้หนีขึ้นไปชั้น 15 หลบซ่อนตามกำแพง พวกเราได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงและเด็ก ฉันได้ยินเสียงคนอายุประมาณ10 ขวบร้องว่า
"แม่ แม่จ่า ช่วยด้วย หนูเจ็บ... " ตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าเด็กนั้นถูกข่มขืน ผ่านไปครึ่งชั่วโมง เสียงร้องได้เงียบไป พวกเราจึงได้พากันเดินลงไป สิ่งที่เราเห็นคือ ร่างของหญิงสาวและเด็กเล็กมากมายนอนล้มอยู่กับพื้น   พระเจ้าเกิดอะไรขึ้น น้องสาวฉัน เฟนนี่ หวาดกลัวกรีดร้องกับภาพที่เห็นอย่างบ้าคลั่ง กอดพ่อไว้แน่น พวกเรากลัวและร้องไห้ ค่อย ๆ เดินลงไปถึงชั้น 10 สิ่งที่เราเห็นคือ.....ชายหนุ่มกำลังรุมข่มขืนหญิงอายุ 20กว่า พวกเรารู้ว่า อันตรายกำลังเข้ามา... จึงพากันหนีแต่ เฟนนี่ถูกพวกมันจับตัวไว้ พวกมันมีกันประมาณ 60 กว่าคนได้ ฉัน พ่อแม่ น้องชาย น้าชายน้าสะใภ้ถูกพวกมันจับตัว เฟนนี่ ถูกพวกมันลากไปที่โซฟา ฉันตะโกนอ้อนวอนให้ปล่อยน้อง แต่โดนมันตบ พ่อถูกพวกมันใช้ไม้ตีจนสลบ แม่สลบไปตั้งแต่น้องโดนลากตัวไป น้าชายได้ต่อรองเงินกับพวกมัน
แต่ไร้ประโยชน์ เฟนนี่ ถูกพวกมัน 5 คนข่มขืนต่อหน้าพวกเรา ก่อนข่มขืน พวกมันตะโกนว่า AllAhuAkbAr,,,

วกมันประมาณ 9 คนลากฉันและน้าสะใภ้ออกมา หลังจากนั้นฉันไม่รู้สึกตัวอีกเลย มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเย็นเห็น พ่อกอดแม่และน้องชายไว้ ส่วนน้าสะใภ้ร้องไห้กอดร่างไร้สติของน้าชายไว้ หลังจากนั้นวันที่ 2 ฉันได้ถูกส่งไปโรงพยาบาล Pluit

ผ่านไป 1 อาทิตย์ฉันจึงรู้ว่าเฟนนี่ น้องสาวฉันตายแล้ว เพราะเฟนนี่ดันขัดขืนจึงถูกพวกมันใช้มีดแทงที่ท้อง พวกเราทุกคนเหมือนฝันร้าย และหวังให้ตื่นจากฝันร้ายนี่ซะที มันเป็นความเจ็บแค้นที่ทิ่มแทงใจพวกเราตลอดเวลา


ทุกท่านช่วยส่งเมล์นี้ต่อ ๆ ไป เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่า ชาวอินโดนีเซียได้ทำร้ายพวกเราชาวจีนอินโด ซึ่งเป็นประชากรประเทศเดียวกัน ชาวจีนอินโดถูกคนอินโดข่มขืน ทารุณ ฆ่า บ้านและร้านค้าถูกปล้นและเผา บางคนที่ข่มขืนยังถูกเผาทั้งเป็น เรื่องร้ายๆ นี้กลับไม่ได้รับการตรวจสอบช่วยเหลืออย่างแท้จริง และ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง


ฉันจึงขอความกรุณาทุกท่านช่วยส่งเรื่องราวเลวร้ายนี้ ให้ชาวโลกรับรู้ พวกเราก็ต้องการความเป็นธรรม ไม่ต้องการมีชิตอย่างหวาดกลัวและผวาอย่างนี้ต่อไป 物質或物品的詳細描述。
我的名字是維維安,18歲。我們生活在一個家庭中有人相信安全。5月14日1998年9,15。
有多少人涉水到我們生活的建設。隨著指出。 “我們將殺死人離開中國。”我們生活的7層我們和鄰居都逃到了前15名。
隱藏在牆上。我們聽到呼聲的幫助婦女和兒童。我聽到有人說,年齡大約 10歲。“美美寫幫助老鼠痛苦...".
當時我也知道,兒童被討厭的欺負。超過半小時。留言平靜。因此,我們又走了。我們看到的是什麼。草案的許多年輕婦女和兒童睡在地上。主,會發生什麼。

我的妹妹是害怕影響尖叫看到一個瘋狂的圖片。他們的父親擁抱緊。我們的恐懼和哭泣。慢慢地移動到新層 10。
我們看到的是,年輕男性溫暖 .....強姦 20歲以上的女性。我們知道這種危險是...但需要另一個逃跑。皮爾斯是一個釘子到他們。他們每年約有 60多人。我的父母,叔叔阿姨哥哥被他們捉住。此接口是將它們拖到沙發。我弟弟讓出召喚,但是面對它,一記耳光。父親是蝙蝠,他們昏厥。無意識姐妹從母親的身體拖打。叔叔來同他們談判付款。但是,這是一個無用的接口,5人強姦他們在我們面前。強姦出來之前,。 AllAhuAkbAr,,,。

9人拖他們對我的姑媽去。之後說,我看不到一個。察覺再次在傍晚。看到護士的母親和父親是兄弟。在叔叔阿姨含淚擁抱草案沒有意識了。2天之後,我被送往醫院 Pluit。一周前,所以我知道弗雷德因為在此。我姐姐已經死了。
弗雷德是一個反叛力量,因為這是他們用刀刺傷腹部。我們都像一場噩夢。並希望從夢魘中醒來ซะ噸。
具有諷刺意味的,它是明智的是,我們在任何時候。所有您發送電子郵件這種方式。

每個人都知道。
我們可以反對印尼印支。這在相同的人口。印度支那人死亡印度不人道強姦。住宅和商店被搶劫和燒毀。有些人被強姦的股份。這回是不是個別達格監察真正幫助。任何單位和任何責任。由於事件發生ณื嚴重。

因此,我要求大家你發送這個可怕的故事。世界實現。我們要討回公道。捷不想要一個不堪震驚今年及未來。

Substance or article a detailed description.

My name is Vivian, age 18. We live in a family that believes in safety. On 14 May 1998 a 9,15. The number of people wade into the building we live. With out that. "We will kill people left China". We live layer 7 of us and the neighbors have fled to the top 15. Hiding the wall. We hear the cry of help from women and children. I hear people say that age about 10 years old. "Mae Mae write help with mice suffering ...". At that time I also know that children are being nasty bully. Over half hours. Shout to be quiet. We therefore take another walk down. What we see is. Draft of young women and many children were sleeping on the floor fell. Lord, what happens. My sister is a fear effects scream to see a crazy picture.  Father hug them tight. We fear and weep. Gradually move into the new layer 10. What we see is that young men are warm ..... rape women over age 20.
We know that danger is to ...
But it takes another escape. Pierce has been a nail into them. They are each about 60 more people. My parents, brother uncle aunt were they nab.
This interface is a drag them to the sofa. My brother let out to conjure, but face it, slap. Father was the bat and they swoon. Unconscious sister from mother to drag the body to hit. Uncle to negotiate payment with them. But this is a useless interface 5 people raped them in front of us. Rape them out before that. AllAhuAkbAr,,,.

9 people drag them about my aunt and forth. After that, I do not perceive another. To perceive it again in the evening. See a nurse mother and father are brother. The tearful hug aunt uncle draft without consciousness of it.

2 days later I was sent to hospital Pluit. 1 week ago so I knew Fred as here. My sister was dead. Fred is a rebel force because it is they use knives to stab the stomach.
We all like a nightmare. And hope to wake from this nightmare  T.. Ironically, it is smart to be us at any time. All you send mail this way.

Everyone has to know.
We can fight against Indonesian Indo-Chinese. Which is in the same population. Indo-Chinese people have been killed Indo inhuman rape.
Homes and shops were robbed and burnt. Some have been raped at stake. This return is not about individual Adag monitored truly help. And no units from any responsibility.
With events that occurred  seriously.

I therefore ask everyone you send this terrible story. The world to realize. We want justice. Chit not want a dreadfully shocked at this and the next. ความโหดร้ายทารุณ ในอินโดนีเซีย ใจไม่ถึงห้ามดู 18+

( มีหลายรูปที่โหดเหี้ยมมาก  ขอละไว้ไม่เผยแพร่)

Inhuman cruelty.
In Indonesia. Do not mind the view 18 +.

不人道的殘酷。在印度尼西亞。不介意的看法18 +。

 

  

 

ผมมีเพื่อนเป็นคนอินโดเรียนที่สิงค์โปร์ด้วยกัน

เค้าบอกว่าในกราฟปิรามิทคนจีนส่วนใหญจะอยู่บนสุด

คนอินโดที่เป็นเลเบอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจ

ที่คนจีนเหล่านี้มากอบโกยผลประโยชน์ในประเทศตัว

เลยมีการเอาศาสนามาอ้างในการสังหาร

และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย

เพราะเมื่อครอบครัวนั้นตายหรือคนนั้นตายทรัพย์สินคนอินโดก็จะมาแบ่งกัน

พวกคนป่าเถื่อน

我有朋友誰是學習的印度專業 Singcs在一起。

該圖金字塔米切爾中國質量為最高。

印度Elebars人還不太習慣多數。

中國人民抓住這些益處在該國。

沒有哪個宗教是指採取屠宰。

和大多數村民都同意。

因為家庭是死者死亡或財產的人是印度人民共享。
 
他們異教。

I have friends who are learning the Indo Pro Singcs together.
 that the graph pyramid Mitchell Chinese mass is top.
Indo Elebars people are not comfortable majority.
Chinese people to seize these benefits in the country.
No religion is taken to refer to the slaughter.
And most villagers are agreed.
Because the family is dead or the dead person is property Indo people will share.
them pagan.

ที่มา  OKNATION.NET เป็น forward mail

 

เชื่อว่าทุกคนช็อคเมื่ออ่าน  และพออ่านจบก็เศร้า

แต่เรากลับรู้สึกดีใจที่ได้เกิดในประเทศไทย  แม้จะไม่ดีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง  แต่เรื่องแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน

ปล.  ไม่ต้องแชร์เรื่องนี้ก็ได้  เพราะที่มาที่ไปไม่แน่ชัดนัก  แต่ภาพนั้นเป็นของจริงครับ  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: oknation.net


โพสท์โดย: Timmy Mueller ดู Hot Topic อื่นๆของ Timmy Mueller
13:20 - 24 เมษายน 2556 IP (แก้ไขล่าสุด: 13:24 - 24 เมษายน 2556)
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
75 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู
 

Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung