เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

396,466   1,825,832
 

พระราชวังในประเทศไทย

    พระราชวัง คือ ที่ประทับอาศัยของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นพระราชวังเสียก่อน 

  หากนอกเหนือจากนี้ให้เรียกวังทั้งสิ้น ส่วนพระราชวังที่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยเรา มีดังนี้

     ๑. พระราชวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก สร้างแต่ครั้งราชวงศ์พระร่วงครองราชสมบัติกรุงสุโขทัย ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา (ลิไท)

 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวร 

                                                                   - - - - - - -

    ๒. พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี (พระเจ้าอู่ทอง)

  ปัจจุบันอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

                                                                  - - - - - - -

    ๓. พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เพื่อเป็นที่ประทับของ

  สมเด็จพระนเรศวรในยามที่เสด็จลงมาอยุธยา และต่อมาก็เป็นที่ประทับของเจ้านายอยุธยาอีกหลายพระองค์ จนกรุงแตกก็ถูกทิ้งร้าง

  จวบรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปดให้บูรณะ พร้อมพระราชทานนามว่า พระราชวังจันทรเกษม ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

                                           

    ๔.พระนารายณ์ราชนิเวศน์  (วังนารายณ์) จังหวัดลพบุรี  พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ออกว่าราชการ

  และต้อนรับแขกเมือง แต่ประทับได้เพียงไม่นานในช่วงปลายรัชกาล  ก็เสด็จสวรรคต หลังจากนนั้นพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง

  จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ พร้อมพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศ์

                                 

    ๕. พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) กรุงเทพมหานคร  พระราชวังหลวงของกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร สร้างโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

  และสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็นที่ประทับของเจ้านายอีกหลายพระองค์ จนรัชสมัยพระบาทมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

  พระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ หลังจากโรงเรียนนายเรือย้ายออกไป จึงได้ใช้เป็นที่ตั้ง กองบัญการกองทัพเรือ จนปัจจุบัน

                                                 

    ๖. พระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  พระราชวังหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตลอดมา จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชวังดุสิตและย้ายไปประทับที่นั่น

  

                                              

    ๗. พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า พระบวรราชวัง)  กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นพร้อมๆกับพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับของ

  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมพระราชบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้างขึ้น ได้เป็นที่ประทับของ

  กรมพระราชวังบวรมาโดยตลอดจนตำแหน่งนี้ได้ถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่ ๕ และสถาปนาสยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทน กำแพงและป้อมต่างๆ

  ถูกรื้อออก พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นสนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงละครแห่งชาติ ปัจจุบันพระราชวังบวรสถานมงคล

  เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

                                           

    ๘. พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) กรุงเทพมหานคร  พระราชวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศน์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

   วังหลังพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระองค์สิ่นพระชนม์เชื้อสายลูกหลานไม่มีกำลังจะดูแลพระราชวังได้ จึงได้ปล่อยให้รกร้าง

  ทำให้พื้นที่บางส่วนกลายเป็นของราษฎร ปัจจุบันพิ้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงพยายาลศิริราช

                                                                           - - - - - - - -

     ๙.พระราชวังปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถในพระนคร

  โดยทรงโปรดให้ขุดสระใหญ่สองสระติดกันและปลูกบัวพันธุ์ต่างไว้มากมาย เมื่อสร้างเสร็จได้พระราชทานนามว่า พระราชวังปทุมวัน

  พร้อมพระราชทานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับเป็นวัดประจำพระราชวังด้วยว่า วัดปทุมวนาราม เมื่อสิ้นรัชกาลพระที่นั่งต่างๆก็ทรุดโทรมลง

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พะราชห้เป็นโรงฝึกทหาร ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

  ที่ดินผืนนี้แก่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรชัย เพื่อสร้างวัง เมื่อพระองค์เจ้าของวังสิ้นพระชนม์

  วังก็ตกทอดแก่ทายาทเรื่อยมาจนกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์และถูกเอกชนเช่าเพื่อสร้างศูนย์การค้าจนปัจจุบัน

                                                                   - - - - - - - - - 

     ๑๐. พระราชวังสราญรมย์  กรุงเทพมหานคร  สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับพระราชทาน

  นามว่า สราญรมย์ แต่ก็สวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

  ทั้งสองพระองค์ใช้เป็นที่ประทับชั้วคราวระหว่างสร้างวัง  และยังเคยใช้เป็นที่พักรับรองพระราชอาคันตุกะและใช้เป็นที่ทำการ

  กระทรวงการต่างประเทศ

                                                

    ๑๑. พระจุฑาธุชราชฐาน   เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังเกาะสีชัง

  ได้ทรงสร้างพระราชฐานขึ้นและพระราชทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฑาธุชธราดิลก เมื่อเกิดเพตุการณ์ 

  ร.ศ.๑๑๒ การก่อสร้างพระที่นั่งก็ชะงัก พระที่นั่งบางองค์ถูกรื้อไปปลูกที่อื่น ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับสิทธ์ในการใช้ที่ดินบางส่วน

  เพื่อเป็นสถานีวิจัย พร้อมทั้งปรับปรุงพืื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

                                                                        - - - - - - - -

    ๑๒. พระราชวังดุสิต   กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้าขึ้นเป็นที่ประทับชั่วคราว พระราชทานนามว่า

  สวนดุสิต ต่อมาได้เสด็จมาประทับบ่อยครั้งจึงโปรดให้สร้างพระราชนิเวศน์แห่งใหม่และพระราชทานนามว่า วังสวนดุสิต และ พระราชวังสวนดุสิต

  ตามลำดับ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เรียกว่า พระราชวังดุสิต

                                               

    ๑๓. พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็นพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จมานมัสการ

  องค์พระปฐมเจดีย์และในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวัง

                                               

    ๑๔. พระราชวังพญาไทย  กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปดให้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรการทำนา

  ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ พระราชทานนามว่า พระตำหนักพญาไทยและวังพญาไทยตามลำดับ แต่ไม่นานก็เสด็จสวรรคต

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทลเชิญเสด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี มาประทับที่นี่พร้อมทั้งสถาปนา

  ให้เป็น พระราชวังพญาไทย

                                                

    ๑๕. พระรามราชนิเวศน์  (วังบ้านปืน) เพชรบุรี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะสร้างพระราชวังไว้นอกพระนคร

  สำหรับประทับ จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ซื้อที่ดินจากชาวบ้านในเขตบ้านปืน โดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและ

  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เป็นแม่งานการก่อสร้าง

                               
                                

    ๑๖. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  เพชรบุรี   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น โดยพระองค์ทรงร่างแผนผังการก่อสร้าง

  ด้วยพระองค์เอง พระตำหนักต่างๆแบ่งกระจายกันเป็นหลังๆมีรูปทรงเดียวกัน และทุกหลังจะมีระเบียงและบันได เชื่อมหากันทั้งหมด

  

                                     

                                       

  

  

  

  ปล. กราบขอบพระคุณสำหรับภาพและข้อมูลจากหลายๆที่

        และกราบขออภัยที่ไม่ได้ใส่ที่มา ผิดพลาดอย่างไร

       ตรงไหนไม่ดีขออภัยนะเจ้าคะ เขียนตอนดึก เบลอเจ้าค่ะ

       ตอนนี้ง่วงมากแล้ว อภัยให้หม่อมด้วยนะเจ้าคะ 

        

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 5,893 ครั้ง, โหวตแล้ว 23 ครั้ง / 115 คะแนน
โพสท์โดย: หม่อมสำเพ็ง ดู Hot Topic อื่นๆของ หม่อมสำเพ็ง
23:55 - 17 มีนาคม 2556 (แก้ไขล่าสุด: 11:50 - 18 มีนาคม 2556)
Tags ที่เกี่ยวข้อง : พระราชวัง
แจ้งลบ
 

เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung