เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
409,299   1,845,693
 

ภาพเก่าสมัย รัชกาลที่ ๕

ภาพเก่าสมัย รัชกาลที่ ๕
 
เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช จึงขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพอื่นๆที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 มาลงในกระทู้นี้เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินและราษฎรไทย
 
 
รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์ ในหนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์ บรรยายว่า “รูปหมู่ถ่ายที่บ้านสุลต่านยะโฮในเมืองสิงคโปร์” ดูพระราชนิพนธ์ บอกว่าฉายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2439
 
 
 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เข้าใจว่าถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพจากหนังสือ Buddistsche Tempelangan inSiamของ คาร์ล ดอห์ริง
พิมพ์เมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2463 หอสมุดแห่งชาติ
 
 
 
พระสมุทรเจดีย์หรือพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นที่ตั้งของพระเจดีย์ยังเป็นเกาะจริง ๆ ภายหลังพื้นดินรอบเกาะตื้นเขิน ตัวเกาะจึงเชื่อมติดกับฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาดังเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภาพจากหนังสือ Buddistsche Tempelangan in Siam ของ คาร์ล ดอห์ริง พิมพ์เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. 2463 หอสมุดแห่งชาติ
 
 
 
 
ฉาย ณ เกย พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2433
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยืนหันพระปฤษฎางค์ให้กล้องในการพระราชพิธีโสกันต์ ณ เขาไกรลาส ในสวนขวา พระบรมมหาราชวัง มีน้ำตกบ่อน้ำ และสัตว์ส่วนหนึ่ง ที่มีคติความเชื่อว่าอยู่บนเขาไกรลาส ในป่าหิมพานต์ คือ ม้าราชสีห์ ช้าง และ โค สัตว์เหล่านี้หล่อด้วยโลหะและมีน้ำพุ่งออกจากปาก เพื่อสรงน้ำพระราชโอรส พระราชธิดาที่ทรงรับพระราชทานโสกันต์ เมื่อปี พ.ศ. 2433
 
 
 
ภาพนี้เก่ามากแล้ว ตัวหนังสือเลขปีเลยจางๆไปบ้าง
หระโอรสที่ยืนประทับข้างร.5 ทางขวาของภาพเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (ร.6 ในวัยหนุ่ม)
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตอนทรงพระเยาว์ครับ
เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิม - สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร
อันนี้พระนามเต็มหลังขึ้นเสวยราชสมบัติ (ต้องขอที่เยอะนิด)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฏ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุฒมพงษ์บรพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวรราชรามวรังกูร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภ ผลอุดมบรมสุขุมมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยวิเศษ สรพรรพเทเวศรานุรักษ์ วิสิษฐศักดิ์สมญาพินิตประชานาถ เปรมกระมลขัติยราชประยูร มูลมุขราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์มหันตวรฤทธิเดช สรรวิเศษสิรินทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิ์วรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรามหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติ อาชาวศรัย พุทธาธิไตยรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาล มหารัษฎาธิบดินทร์ ปรมินทรธรรมิกหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนม์มายุเพียง 15 พรรษา  ครองราชย์ 42 ปี ยาวนานที่สุด รองจากรัชกาลปัจจุบันมีพระโอรส,ธิดารวมทั้งสิ้น 97 พระองค์ (ทำลายสถิติของพระราชบิดา คือ 82 พระองค์)
 
 
 
ตัวจริงของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี วัดระฆังฯ
ที่คนทั้งประเทศนับถือกราบไหว้ พระเครื่องที่เป็นรูปท่านสมัยนี้ราคาสูงมาก
ท่านมีชีวิตอยู่ถึง 5 รัชกาลครับ เกิดในช่วงรัชกาลที่ 1 และมรณภาพในช่วงต้นรัชกาลที่ 5       
ภาพนี้ คาดว่าถ่ายในปลายรัชกาลที่ 4
 
 
 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ฉายเมื่อปี 1881
ทรงฉลองพระองค์แบบตะวันตก ของพระราชทานจาก รัชกาลที่ 5, 1881
 
 
 
ภาพที่ระลึก รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกิจการรถไฟขึ้นในปี พ.ศ. 2429
 
 
 
ตำหนักใหญ่ วังบูรพาภิรมย์ ก่อนถูกรื้อในปี 2489 
 
 
 
“สถานีรถไฟกรุงเทพ” เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2453 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 5) และแล้วเสร็จเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2459
 
 
 
"ประตูพฤฒิมาศ" เป็นประตูทางเข้าออก ของกำแพงเมืองอยู่ในย่านสำเพ็ง
สมัยรัชกาลที่ 5 ถนนเจริญกรุงเป็นถนนที่มียวดยานพาหนะแล่นผ่านเป็นจำนวนมาก
และได้เปลี่ยนช่องประตูเป็น 3 ช่อง และด้านบนแต่ละยอดจะมียอดแหลมประดิษฐ์ลวดลายสวยงาม
 
 
 
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขาว-ดำขนาดใหญ่ของรัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์เต็มยศ ฉายร่วมกับข้าราชบริพาร
กะลาสี และช่างไม้ชาวนอร์เวย์ ณ บริเวณหินสลักพระปรมาภิไธย จปร.
 
 
 
เป็นซุ้มที่อยู่ในปี ค.ศ. 1907 ปีที่รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่ 2
เพื่อรักษาอาการไตวาย
 
 
 
ภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1886
ยิ่งใหญ่อลังการมากเสียดายที่สมัยนั้นไม่มีรูปสี
 
 
 
พระเมรุมาศใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ สำหรับ “การตาย” ที่ใช้ราชาศัพท์ว่า “สวรรคต” เช่น พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช เป็นต้น ลักษณะของพระเมรุมาศที่ปรากฏสร้างมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ พระเมรุมาศทรงปราสาท และพระเมรุมาศทรงบุษบก โดยพระเมรุมาศทรงปราสาทจะเป็นทรงที่สร้างขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ที่สืบต้นแบบมา แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายที่จัดสร้างพระเมรุมาศขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี
 
 
 
(บ้านโบราณสมัยรัชการที่5) สถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานเฉลิมโลก ๕๕ ข้ามคลองแสนแสบ 
(บริเวณประตูน้ำในปัจจุบัน) เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑   เนื่องในงานพระราชพิธีมังคลาภิเษก
รถพระที่นั่งตกแต่งเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบถวาย
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกีฬาโครเกต์กับพระบรมวงศานุวงศ์
ในพระบรมมหาราชวัง
 
 
 
ทรงฉายที่พระราชวังบางปะอิน  จากซ้ายไปขวา  สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
กรมพระนเรศวรฤทธิ์  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์
 
 
 
พระบรมรูปสรงน้ำที่ธารเสด็จ เกาะพงัน
 
 
 
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงฉายหน้าพลับพลาเมืองปัตตานี ในวโรกาสพระราชทานขนม ผลไม้
และของกินต่างๆ เลี้ยงฉลองราษฎรในวันทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ วัดตานีนรสโมสร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2432
 
 
 
 
 
 
 
ภาพวัดเบญจมบพิตรขณะก่อสร้าง รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต
 
 
 
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2447
 
 
 
 
 
 
ภูเขาทอง อยู่ในช่วง รัชกาลที่ 4 ต่อ รัชกาลที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 24,457 ครั้ง, โหวตแล้ว 28 ครั้ง / 135 คะแนน
โพสท์โดย: ปุ้มจัง ดู Hot Topic อื่นๆของ ปุ้มจัง
14:13 - 24 กรกฎาคม 2555
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
 
   
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung