เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
362,992   1,996,328

ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเซลลต้นกําเนิด นับเป็นความหวังใหมทางการแพทยที่ใชในการรักษาโรค ซึ่งเกิดจากภาวะความเสื่อมแห่งวัยและการบาดเจ็บ ในอวัยวะต่างๆ โดยการปลูกถ่ายเซลลต้นกําเนิดเข้าไป แล้วสรางเซลลและเนื้อเยื่อใหม ทดแทนเซลลและเนื้อเยื่อเดิมที่เสื่อมสภาพไป
ในช่วงสิบกว่าปที่ผ่าน มีสาขาวิชาทางการแพทยเกิดขึ้นใหมที่เรียกว่า Regenerativemedicine ซึ่งเป็นสาขาที่นําเอาความรูและเทคโนโลยีของเซลลต้นกําเนิดขึ้นมาใช โดยเซลลต้นกําเนิดที่นํามาใชประโยชนกันอย่างแพรหลายในปัจจุบัน เป็นเซลลต้นกําเนิดที่ไดมาจากเนื้อเยื้อที่โตเต็มวัย (Adult stem cell) ไดแก เซลลต้นกําเนิดจากไขกระดูก เซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือทารก และเซลลต้นกําเนิดจากกระแสโลหิตซึ่งไดจากการฉีดยาที่ชื่อว่า G-CSF กระตุ้นใหไขกระดูกสร้างเซลลต้นกําเนิดออกมาในปริมาณมากและไหลเวียนเข้าสูกระแสโลหิต จากนั้นจึงใชเครื่อง Apheresis ทําการเก็บเซลลต้นกําเนิดจากกระแสโลหิตออกมา
โดยปกติแล้ว เมื่อทําการเก็บเซลลต้นกําเนิดเรียบร้อยแล้ว หากไมทําการฉีดเซลลกลับคืนใหกับผูป่วยในทันที ก็จะนิยมนําเซลลต้นกําเนิดแชแข็งเก็บไวก่อน วิธีการเก็บรักษาเซลลต้นกําเนิดโดยการแช่แข็งนี้เรียกว่า Cryopreservation ซึ่งก่อนที่จะนําไปแช่แข็ง ต้องผ่านกระบวนการเติมสาร Cryoprotective agent ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงโดยใชเครื่องControlled rate freezer เพื่อป้องกันการเกิดเป็นผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล เมื่อทําการลดอุณหภูมิของเซลลตนกําเนิดไดตามอุณหภูมิที่ตองการแล้วจึงย้ายเซลลต้นกําเนิดไปเก็บไวใน ถังไนโตรเจนเหลวต่อไป
หลักการของ Cryopreservationกระบวนการ Cryopreservation เปนเทคนิคที่ใชในการเก็บรักษาเซลลหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ทั้งเซลลของมนุษย สัตว พืชและเชื้อจุลินทรียตางๆ ภายใตสภาวะอุณหภูมิที่เย็นจัด(Ultra low temperature) เพื่อที่จะสามารถทําการเก็บรักษาเซลลหรือเนื้อเยื่อใหไดเป็นระยะเวลานาน (Long term preservation) หลักการของเทคนิคนี้ คือ การทําใหน้ำภายในเซลลเปลี่ยนสถานะไปเปนของเหลวหนืด ไมผ่านขั้นตอนการเปนผลึกน้ำแข็ง ซึ่งผลึกน้ำแข็งดังกลาวนี้จะมีผลทําให Viability ของเซลลลดลง โดยใชสารCryoprotective agent เป็นตัวช่วยป้องกันไมใหเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล เมื่อทําการลดอุณหภูมิของเซลลต่ำลงไปจนถึงจุดวิกฤต(Critical point) คือ -135 องศาเซลเซียส เซลลก็จะกลายเปนของแข็งมีลักษณะเหมือนแกว วิธีการทําใหเซลลแข็งเป็นแก้วนี้เรียกว่า Vitrification และสามารถเก็บรักษาเซลลไดนานถึง 20 ป แต่โดยหลักการแล้ว หากเซลลถูกแช่แข็งจนผ่านจุดวิกฤตหรือต่ำกว่า -135 องศาเซลเซียสไปแลวเซลลเหล่านั้นก็จะสามารถมีชีวิตอยูไดตลอดไปตราบใดที่เรามีไนโตรเจนเหลวรักษาอุณหภูมิของเซลลไวต่ำกว่า critical point ได้อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่ระบุชัดเจนว่าสามารถเก็บเซลลไดนานสูงสุดเทาไร ขอมูลสวนใหญระบุไวคือ เก็บไดประมาณ 20 ป ในกระบวนการแช่แข็งเซลลตนกําเนิด เพื่อเก็บรักษาเซลลไวเปนระยะเวลานาน และใหมีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีข้อที่ควรคํานึงถึงหลายประการดังนี้
Cryoprotective agents
Cryoprotective agents นั้นเป็นสารที่ช่วยในการป้องกันเซลลใหมีชีวิตรอด อันเนื่องมาจากการแชเซลลในอุณหภูมิที่เย็นจัด เป็นระยะเวลานานโดยสารดังกล่าว มีคุณสมบัติในการป้องกันเซลลดังนี้ - ช่วยลดความเข้มข้นของเกลือภายในเซลลไมใหสูงเกินไป
- ลดปัญหาการเกิดเซลล์หดตัว ในช่วงการลดอุณหภูมิลง- ลดการแตกตัวของสารละลาย ที่เกิดจากการแข็งตัวในช่วงที่ลดอุณหภูมิลง- ลดการเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลลสารเคมีที่นิยมนํามาใชเป็น Cryoprotective agent เช่น DMSO, polyvinylpyrrolidone, Dextrans,Glycols และ glycerol เป็นต้น
แตในปัจจุบันไดมีผู้ทําการคิดค้นนํา Cryoprotective agent หลายชนิดมาผสมกันเป็น Cryoprotective agent ตัวใหมซึ่งใหผลในการรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของเซลลดีกวาการใช Cryoprotective agent เพียงตัวเดียว เช่น DMSO/Dextrans เป็นต้น เราสามารถแบ่ง Cryoprotective agent ออกเป็นสองประเภทตามคุณสมบัติการทํางาน ได้แก
- Intracellular cryoprotectants สารประเภทนี้เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลต่ำ จะสามารถแทรกซึมผาน cell membrane เข้าไป เพื่อช่วยปกป้องส่วนประกอบภายในเซลล ไม่ใหถูกทําลายจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ตัวอย่างสาร Cryoprotective agentประเภทนี้ เช่น Glycerol และ DMSO เป็นต้น- Extracellular cryoprotectants เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลสูง ไมสามารถแทรกซึมผ่าน cell membrane เข้าไปภายในเซลล์ได้ แต่จะช่วยป้องกันเซลลจากภายนอกเมื่อเซลลถูกลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วลดการเกิดผลึกน้ำแข็ง ช่วยในการเกิดVitrification จากภายนอกเซลล หรือที่เรียกวา extracellular glass formationตัวอยางสาร Cryoprotective agent ประเภทนี้ เช่น Hydroxy ethyl starch(HES) และPolyvinylpyrrolidone เป็นต้น
ดังนั้นก่อนที่จะทําการแช่แข็งเซลล ควรเลือกใช Cryoprotective agent ใหเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเซลลด้วย
Controlled Rate Freezer
หลังจากที่เราทําการเติมสาร Cryoprotective agent เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการแชแข็งเซลลต้นกําเนิด โดยการใชเครื่อง Controlled Rate Freezer ซึ่งเครื่องมือนี้จะค่อยๆ ทําการลดอุณหภูมิลงทีละ 1 องศาเซลเซียสตอนาที ไปจนถึงอุณหภูมิสุดทายตามโปรแกรมที่เราตั้งไวกอนที่จะนําเซลลต้นกําเนิด ลงในเครื่องControlled Rate Freezer เพื่อทําการลดอุณหภูมินั้น ควรเก็บเซลลไวที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา จนกว่าจะทําการตั้งค่าและโปรแกรมต่างๆ ของเครื่อง Controlled RateFreezer เสร็จ เนื่องจาก DMSO เปนสารที่มีความรอน หากไมทําใหเย็นจะมีผลกับ Viability ของเซลล
ในช่วงต้นของโปรแกรมการลดอุณหภูมิ โดยเครื่อง Controlled Rate Freezer นั้น จะมีชวงหนึ่งที่เซลลตนกําเนิดจะปลดปลอยความร้อน ภายในเซลลออกมา ซึ่งเราตองตั้งโปรแกรมเครื่องControlled Rate Freezer ใหทําการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงกลับขึ้นไปอีกเล็กน้อย เพื่อลดปญหาเซลลตาย เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วปะทะกับความรอนที่เซลลปลดปล่อยออกมา จุดที่ทําการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงกลับไปขึ้นไปอีกนั้นเรียกว่า Nucleation point หลังจากนั้น เครื่องControlled Rate Freezer จึงจะทําการลดอุณหภูมิลงทีละ 1 องศาเซลเซียสตอไปจนถึงอุณหภูมิสุดทายตามที่ตั้งโปรแกรมไว ดังแสดงในภาพ

เมื่อเครื่อง Controlled Rate Freezer ทําการลดอุณหภูมิเซลลตนกําเนิดเสร็จเรียบรอยแลว จึงทําการยายเซลลตนกําเนิดจากเครื่อง Controlled Rate Freezer ลงเก็บในถังไนโตรเจนเหลว เพื่อทําการเก็บเซลลในระยะยาวตอไปในกรณีที่ไมมีเครื่อง Controlled Rate Freezerใช เราสามารถใชวิธีการอื่นในการลดอุณหภูมิของเซลลตนกําเนิดได ดังนี้
- นํา Freezing bag หรือ Cryovial ที่บรรจุเซลลตนกําเนิดใสลงในกล่องโฟมที่มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วนํากล่องโฟมไปแชเย็นที่ตูเย็น -80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 คืน (Overnight) จากนั้นจึงย้ายเซลลต้นกําเนิดลงถังไนโตรเจนเหลว- นํา Freezing bag หรือ Cryovial ที่บรรจุเซลลตนกําเนิดใสลงในกล่องโฟมที่บรรจุ Isopropanol แล้วนํากล่องโฟมไปแช่เย็นที่ -80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงกอนนําไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลว เป็นต้นวิธีการดังกล่าวนี้ สามารถใชแทนได หากไมมีเครื่อง Controlled Rate Freezer หรือเครื่องไมสามารถใชงานได แต Viability และคุณภาพของเซลลนั้น อาจจะน้อยลงไปบ้าง ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมไดจากงานวิจัยที่ตีพิมพทั่วไป

Developing Freezing Protocol
ในกระบวนเก็บเซลลต้นกําเนิด โดยการแชแข็งที่อุณหภูมิเย็นจัดนั้น นอกจากตองคํานึงถึงปัจจัยตางๆ ที่กล่าวมาแล้ว วิธีการหรือโปรแกรมที่จะใชสําหรับเครื่อง Controlled Rate freezer ก็เปนเรื่องสําคัญ ควรเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเซลลด้วย ตัวอย่างโปรแกรมสําหรับเครื่อง controlled rate freezer มี ดังนี้
PROGRAM #1
Commonly used for 2.0 ml sample size , resulting in a 1C rate from nucleation to -40C ( - 40F) and a 10C per minute cooling rate to a -90C (-130F) end temperature
Step 1 Wait at 4C (39.2F)Step 2 1C per minute to -4C (24.8C) SampleStep 3 25C per minute to -40C (-40F)Step 4 10C per minute to -12C (10.4F)Step 5 1C per minute to -40C (-40F)Step 6 10C per minute to -90C (-130F)Step 7 END

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 9,752 ครั้ง, โหวตแล้ว 12 ครั้ง / 48 คะแนน
โพสท์โดย: บ่าวมอส
21:03 - 9 เมษายน 2553
แจ้งลบ
 
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
15:03 - 14 กรกฎาคม 2557 +LIKE disLIKE
43 เจน

   ง่วงจัง  อ่ะ?

ตอบความคิดเห็นนี้
 
15:02 - 14 กรกฎาคม 2557 +LIKE disLIKE
42 แอม

     น่ารัก

ตอบความคิดเห็นนี้
 
08:00 - 31 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
41 ฟอง
มันเยอะจัง
อะไรเยอะ อะ?
บาย
ตอบความคิดเห็นนี้
 
07:59 - 31 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
40 ฟองค่ะ
มันเยอะมากขีเกียจอ่าน
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

สาวอินเดียใช้ “เคียว” สู้กับเสือดาว ตายคามือ หลังถูกจู่โจมกลางทุ่ง

งูอนาคอนด้า Vs จระเข้

แทค ภรัญยู ขอเวลาพิสูจน์ตัว ไม่พร้อมแต่ง ต้นหอม ปีหน้า

วัยรุ่นฮ่องกงท้าตาย ถ่ายเซลฟี่บนยอดตึกสูง 346 เมตร
ดู Hot Topic ทั้งหมด
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung