เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
402,653   1,642,345
 

ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันเซลลต้นกําเนิด นับเป็นความหวังใหมทางการแพทยที่ใชในการรักษาโรค ซึ่งเกิดจากภาวะความเสื่อมแห่งวัยและการบาดเจ็บ ในอวัยวะต่างๆ โดยการปลูกถ่ายเซลลต้นกําเนิดเข้าไป แล้วสรางเซลลและเนื้อเยื่อใหม ทดแทนเซลลและเนื้อเยื่อเดิมที่เสื่อมสภาพไป
ในช่วงสิบกว่าปที่ผ่าน มีสาขาวิชาทางการแพทยเกิดขึ้นใหมที่เรียกว่า Regenerativemedicine ซึ่งเป็นสาขาที่นําเอาความรูและเทคโนโลยีของเซลลต้นกําเนิดขึ้นมาใช โดยเซลลต้นกําเนิดที่นํามาใชประโยชนกันอย่างแพรหลายในปัจจุบัน เป็นเซลลต้นกําเนิดที่ไดมาจากเนื้อเยื้อที่โตเต็มวัย (Adult stem cell) ไดแก เซลลต้นกําเนิดจากไขกระดูก เซลลตนกําเนิดจากเลือดสายสะดือทารก และเซลลต้นกําเนิดจากกระแสโลหิตซึ่งไดจากการฉีดยาที่ชื่อว่า G-CSF กระตุ้นใหไขกระดูกสร้างเซลลต้นกําเนิดออกมาในปริมาณมากและไหลเวียนเข้าสูกระแสโลหิต จากนั้นจึงใชเครื่อง Apheresis ทําการเก็บเซลลต้นกําเนิดจากกระแสโลหิตออกมา
โดยปกติแล้ว เมื่อทําการเก็บเซลลต้นกําเนิดเรียบร้อยแล้ว หากไมทําการฉีดเซลลกลับคืนใหกับผูป่วยในทันที ก็จะนิยมนําเซลลต้นกําเนิดแชแข็งเก็บไวก่อน วิธีการเก็บรักษาเซลลต้นกําเนิดโดยการแช่แข็งนี้เรียกว่า Cryopreservation ซึ่งก่อนที่จะนําไปแช่แข็ง ต้องผ่านกระบวนการเติมสาร Cryoprotective agent ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงโดยใชเครื่องControlled rate freezer เพื่อป้องกันการเกิดเป็นผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล เมื่อทําการลดอุณหภูมิของเซลลตนกําเนิดไดตามอุณหภูมิที่ตองการแล้วจึงย้ายเซลลต้นกําเนิดไปเก็บไวใน ถังไนโตรเจนเหลวต่อไป
หลักการของ Cryopreservationกระบวนการ Cryopreservation เปนเทคนิคที่ใชในการเก็บรักษาเซลลหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ทั้งเซลลของมนุษย สัตว พืชและเชื้อจุลินทรียตางๆ ภายใตสภาวะอุณหภูมิที่เย็นจัด(Ultra low temperature) เพื่อที่จะสามารถทําการเก็บรักษาเซลลหรือเนื้อเยื่อใหไดเป็นระยะเวลานาน (Long term preservation) หลักการของเทคนิคนี้ คือ การทําใหน้ำภายในเซลลเปลี่ยนสถานะไปเปนของเหลวหนืด ไมผ่านขั้นตอนการเปนผลึกน้ำแข็ง ซึ่งผลึกน้ำแข็งดังกลาวนี้จะมีผลทําให Viability ของเซลลลดลง โดยใชสารCryoprotective agent เป็นตัวช่วยป้องกันไมใหเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล เมื่อทําการลดอุณหภูมิของเซลลต่ำลงไปจนถึงจุดวิกฤต(Critical point) คือ -135 องศาเซลเซียส เซลลก็จะกลายเปนของแข็งมีลักษณะเหมือนแกว วิธีการทําใหเซลลแข็งเป็นแก้วนี้เรียกว่า Vitrification และสามารถเก็บรักษาเซลลไดนานถึง 20 ป แต่โดยหลักการแล้ว หากเซลลถูกแช่แข็งจนผ่านจุดวิกฤตหรือต่ำกว่า -135 องศาเซลเซียสไปแลวเซลลเหล่านั้นก็จะสามารถมีชีวิตอยูไดตลอดไปตราบใดที่เรามีไนโตรเจนเหลวรักษาอุณหภูมิของเซลลไวต่ำกว่า critical point ได้อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่ระบุชัดเจนว่าสามารถเก็บเซลลไดนานสูงสุดเทาไร ขอมูลสวนใหญระบุไวคือ เก็บไดประมาณ 20 ป ในกระบวนการแช่แข็งเซลลตนกําเนิด เพื่อเก็บรักษาเซลลไวเปนระยะเวลานาน และใหมีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีข้อที่ควรคํานึงถึงหลายประการดังนี้
Cryoprotective agents
Cryoprotective agents นั้นเป็นสารที่ช่วยในการป้องกันเซลลใหมีชีวิตรอด อันเนื่องมาจากการแชเซลลในอุณหภูมิที่เย็นจัด เป็นระยะเวลานานโดยสารดังกล่าว มีคุณสมบัติในการป้องกันเซลลดังนี้ - ช่วยลดความเข้มข้นของเกลือภายในเซลลไมใหสูงเกินไป
- ลดปัญหาการเกิดเซลล์หดตัว ในช่วงการลดอุณหภูมิลง- ลดการแตกตัวของสารละลาย ที่เกิดจากการแข็งตัวในช่วงที่ลดอุณหภูมิลง- ลดการเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลลสารเคมีที่นิยมนํามาใชเป็น Cryoprotective agent เช่น DMSO, polyvinylpyrrolidone, Dextrans,Glycols และ glycerol เป็นต้น
แตในปัจจุบันไดมีผู้ทําการคิดค้นนํา Cryoprotective agent หลายชนิดมาผสมกันเป็น Cryoprotective agent ตัวใหมซึ่งใหผลในการรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของเซลลดีกวาการใช Cryoprotective agent เพียงตัวเดียว เช่น DMSO/Dextrans เป็นต้น เราสามารถแบ่ง Cryoprotective agent ออกเป็นสองประเภทตามคุณสมบัติการทํางาน ได้แก
- Intracellular cryoprotectants สารประเภทนี้เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลต่ำ จะสามารถแทรกซึมผาน cell membrane เข้าไป เพื่อช่วยปกป้องส่วนประกอบภายในเซลล ไม่ใหถูกทําลายจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ตัวอย่างสาร Cryoprotective agentประเภทนี้ เช่น Glycerol และ DMSO เป็นต้น- Extracellular cryoprotectants เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลสูง ไมสามารถแทรกซึมผ่าน cell membrane เข้าไปภายในเซลล์ได้ แต่จะช่วยป้องกันเซลลจากภายนอกเมื่อเซลลถูกลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วลดการเกิดผลึกน้ำแข็ง ช่วยในการเกิดVitrification จากภายนอกเซลล หรือที่เรียกวา extracellular glass formationตัวอยางสาร Cryoprotective agent ประเภทนี้ เช่น Hydroxy ethyl starch(HES) และPolyvinylpyrrolidone เป็นต้น
ดังนั้นก่อนที่จะทําการแช่แข็งเซลล ควรเลือกใช Cryoprotective agent ใหเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเซลลด้วย
Controlled Rate Freezer
หลังจากที่เราทําการเติมสาร Cryoprotective agent เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการแชแข็งเซลลต้นกําเนิด โดยการใชเครื่อง Controlled Rate Freezer ซึ่งเครื่องมือนี้จะค่อยๆ ทําการลดอุณหภูมิลงทีละ 1 องศาเซลเซียสตอนาที ไปจนถึงอุณหภูมิสุดทายตามโปรแกรมที่เราตั้งไวกอนที่จะนําเซลลต้นกําเนิด ลงในเครื่องControlled Rate Freezer เพื่อทําการลดอุณหภูมินั้น ควรเก็บเซลลไวที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา จนกว่าจะทําการตั้งค่าและโปรแกรมต่างๆ ของเครื่อง Controlled RateFreezer เสร็จ เนื่องจาก DMSO เปนสารที่มีความรอน หากไมทําใหเย็นจะมีผลกับ Viability ของเซลล
ในช่วงต้นของโปรแกรมการลดอุณหภูมิ โดยเครื่อง Controlled Rate Freezer นั้น จะมีชวงหนึ่งที่เซลลตนกําเนิดจะปลดปลอยความร้อน ภายในเซลลออกมา ซึ่งเราตองตั้งโปรแกรมเครื่องControlled Rate Freezer ใหทําการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงกลับขึ้นไปอีกเล็กน้อย เพื่อลดปญหาเซลลตาย เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วปะทะกับความรอนที่เซลลปลดปล่อยออกมา จุดที่ทําการเพิ่มอุณหภูมิใหสูงกลับไปขึ้นไปอีกนั้นเรียกว่า Nucleation point หลังจากนั้น เครื่องControlled Rate Freezer จึงจะทําการลดอุณหภูมิลงทีละ 1 องศาเซลเซียสตอไปจนถึงอุณหภูมิสุดทายตามที่ตั้งโปรแกรมไว ดังแสดงในภาพ

เมื่อเครื่อง Controlled Rate Freezer ทําการลดอุณหภูมิเซลลตนกําเนิดเสร็จเรียบรอยแลว จึงทําการยายเซลลตนกําเนิดจากเครื่อง Controlled Rate Freezer ลงเก็บในถังไนโตรเจนเหลว เพื่อทําการเก็บเซลลในระยะยาวตอไปในกรณีที่ไมมีเครื่อง Controlled Rate Freezerใช เราสามารถใชวิธีการอื่นในการลดอุณหภูมิของเซลลตนกําเนิดได ดังนี้
- นํา Freezing bag หรือ Cryovial ที่บรรจุเซลลตนกําเนิดใสลงในกล่องโฟมที่มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วนํากล่องโฟมไปแชเย็นที่ตูเย็น -80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 คืน (Overnight) จากนั้นจึงย้ายเซลลต้นกําเนิดลงถังไนโตรเจนเหลว- นํา Freezing bag หรือ Cryovial ที่บรรจุเซลลตนกําเนิดใสลงในกล่องโฟมที่บรรจุ Isopropanol แล้วนํากล่องโฟมไปแช่เย็นที่ -80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงกอนนําไปเก็บในถังไนโตรเจนเหลว เป็นต้นวิธีการดังกล่าวนี้ สามารถใชแทนได หากไมมีเครื่อง Controlled Rate Freezer หรือเครื่องไมสามารถใชงานได แต Viability และคุณภาพของเซลลนั้น อาจจะน้อยลงไปบ้าง ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมไดจากงานวิจัยที่ตีพิมพทั่วไป

Developing Freezing Protocol
ในกระบวนเก็บเซลลต้นกําเนิด โดยการแชแข็งที่อุณหภูมิเย็นจัดนั้น นอกจากตองคํานึงถึงปัจจัยตางๆ ที่กล่าวมาแล้ว วิธีการหรือโปรแกรมที่จะใชสําหรับเครื่อง Controlled Rate freezer ก็เปนเรื่องสําคัญ ควรเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเซลลด้วย ตัวอย่างโปรแกรมสําหรับเครื่อง controlled rate freezer มี ดังนี้
PROGRAM #1
Commonly used for 2.0 ml sample size , resulting in a 1C rate from nucleation to -40C ( - 40F) and a 10C per minute cooling rate to a -90C (-130F) end temperature
Step 1 Wait at 4C (39.2F)Step 2 1C per minute to -4C (24.8C) SampleStep 3 25C per minute to -40C (-40F)Step 4 10C per minute to -12C (10.4F)Step 5 1C per minute to -40C (-40F)Step 6 10C per minute to -90C (-130F)Step 7 END

 
โหวตให้กระทู้นี้ >>
มีผู้เข้าชมแล้ว 9,832 ครั้ง, โหวตแล้ว 12 ครั้ง / 48 คะแนน
โพสท์โดย: บ่าวมอส
21:03 - 9 เมษายน 2553
แจ้งลบ
 

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
 
   
 
13:49 - 15 กันยายน 2557 +LIKE disLIKE
44 ปลาย

มันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์อะ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
15:03 - 14 กรกฎาคม 2557 +LIKE disLIKE
43 เจน

   ง่วงจัง  อ่ะ?

ตอบความคิดเห็นนี้
 
15:02 - 14 กรกฎาคม 2557 +LIKE disLIKE
42 แอม

     น่ารัก

ตอบความคิดเห็นนี้
 
08:00 - 31 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
41 ฟอง
มันเยอะจัง
อะไรเยอะ อะ?
บาย
ตอบความคิดเห็นนี้
 
07:59 - 31 ธันวาคม 2556 +LIKE disLIKE
40 ฟองค่ะ
มันเยอะมากขีเกียจอ่าน
ตอบความคิดเห็นนี้
เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung